Kopafbeelding onderzoek CPB

Ramingen en scenario's

Een belangrijke taak van het CPB is het maken van prognoses voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie op korte, middellange en lange termijn. De kortetermijnramingen hebben betrekking op het lopende en het volgende jaar. De middellange termijn is 4 à 5 jaar (een kabinetsperiode) en de lange termijn beslaat 20 à 40 jaar en soms nog meer.

Ramingen op korte termijn

Elk kwartaal publiceert het CPB een kortetermijnraming voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie. Deze ramingen hebben altijd betrekking op het lopende en het volgende jaar. Tweemaal per jaar worden uitgebreide analyses gepresenteerd: in maart/april verschijnt het Centraal Economisch Plan (CEP) en op de Derde dinsdag van september, tegelijk met de Miljoenennota, verschijnt de Macro Economische Verkenning (MEV). Tussentijds, in juni en in december, worden deze raming geactualiseerd.

In de kortetermijnramingen wordt aandacht besteed aan de internationale conjunctuur, de Nederlandse volumeconjunctuur op macro-niveau (economische groei, consumptie, investeringen, uitvoer en invoer), prijzen en winsten, arbeid en inkomen (lonen, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, werkloosheid en koopkracht) en de overheidsfinanciën.

naar boven

Scenario’s voor de middellange termijn

Voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode publiceert het CPB een macro-economische verkenning voor de daaropvolgende vier of vijf jaren. Deze middellangetermijnverkenning (mlt) reikt tot het einde van de nieuwe kabinetsperiode. In de analyse voor de mlt gaan we ervan uit dat het bestaande overheidsbeleid doorgezet wordt. De beleidsarme middellangetermijnverkenning vormt de basis voor de analyse van verkiezingsprogramma’s of een regeerakkoord.

Na het aantreden van een nieuw kabinet is het gebruikelijk om een actualisatie van de economische verkenning te publiceren, waarin ook de effecten van het kabinetsbeleid zijn verwerkt.Sinds 1955 maakt het CPB scenariostudies. Iedere vijf tot zeven jaar verschijnt een studie met een coherente visie op de toekomst. Het doel van deze studies is beleidsmakers te ondersteunen bij het maken van langetermijnkeuzes.

De besluitvorming van nu gaat uit van de huidige kennis en maakt een inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Voor beleidsbeslissingen met een lange looptijd of grote investeringen moeten beleidsmakers een afweging maken tussen de voordelen van wachten (met de kans dat er meer kennis beschikbaar komt) en de kosten van het uitstel.

Scenario’s bieden verschillende toekomstperspectieven waartegen de beleidsmakers hun beslissingen en de langetermijneffecten daarvan kunnen afzetten. In scenario’s worden historische ontwikkelingen, huidige feiten en toekomsttrends gebundeld tot consistente toekomstbeelden. Ze dwingen beleidsmakers om alle mogelijke gevolgen van hun beslissingen onder ogen te zien en te heroverwegen.

naar boven

Scenario’s voor de lange termijn

Sinds 1955 maakt het CPB scenariostudies voor de lange termijn. Iedere vijf tot zeven jaar verschijnt een studie met een coherente visie op de toekomst. Het doel van deze studies is beleidsmakers te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes.

De besluitvorming van nu gaat uit van de huidige kennis en maakt een inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Voor beleidsbeslissingen met een lange looptijd of grote investeringen moeten beleidsmakers een afweging maken tussen de voordelen van wachten (met de kans dat er meer kennis beschikbaar komt) en de kosten van het uitstel.

Scenario’s bieden verschillende toekomstperspectieven waartegen de beleidsmakers hun beslissingen en de langetermijneffecten daarvan kunnen afzetten. In scenario’s worden historische ontwikkelingen, huidige feiten en toekomsttrends gebundeld tot consistente toekomstbeelden. Ze dwingen beleidsmakers om alle mogelijke gevolgen van hun beslissingen onder ogen te zien en te heroverwegen.

Gebruik en misbruik van scenario's

Het proces van het doordenken van verschillende mogelijke toekomstbeelden prikkelt het voorstellingsvermogen. Hierbij moeten de belangrijkste krachten worden onderscheiden van bijzaken. Scenario’s zijn dan ook nooit volledig en geven geen kristalheldere uitkomsten. Het doel is dan ook niet om de toekomst te voorspellen, maar om beleidsmakers erop voor te bereiden.

Gebruik en misbruik van scenario's (bron: De Mooij en Tang 2003)
Scenario's zijn Scenario's zijn niet / kunnen niet

Mogelijke toekomsten van de wereld

Voorspellingen van de toekomst

Exogeen gegeven voor de gebruiker

Worden beïnvloed door de gebruiker

Allemaal even plausibel

Worden uitgekozen door de gebruiker

Consistent

'Visies' van het CPB

Verkenning van de toekomst van 'wat als'

Verkenning van 'wat gebeurt er als...'

naar boven

Meest recente publicaties

Centraal Economisch Plan 2017

De mondiale economische groei versnelt dit en volgend jaar enigszins, vooral onder invloed van aantrekkende groei in opkomende economieën.

CEP | 24 maart 2017

101 pagina's | pdf document, 3.6 MB

ISBN 978-90-5833-764-1 | Naar publicatie

Arbeidsmobiliteit van onder water huishoudens

Tijdens de huizenmarktcrisis in 2008-2011 daalden de huizenprijzen in Nederland met gemiddeld 20%. Het aantal huishoudens dat onder water stond steeg tot ruim 1 miljoen; deze 25% van alle huizenbezitters had een hogere hypotheekschuld dan de waarde van hun woning. Voor beleidsmakers is het belangrijk om de interactie tussen huizenbezit, hoge schulden en andere economische uitkomsten te begrijpen.

CPB Discussion Paper 345 | 16 maart 2017

40 pagina's | pdf document, 1.6 MB

ISBN 978-90-5833-767-2 | Naar publicatie

Presentatie: About CPB

Deze Engelstalige presentatie is gebruikt door Paul Besseling tijdens het 'Seminar on National Productivity Boards' op 20 januari 2017 in Riga, Letland.

CPB Presentatie | 31 januari 2017

23 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina