Kopafbeelding publicaties CPB

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

CPB Document 118, 12 juni 2006

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011). Hierbij wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In een voorzichtig trendmatig scenario met een groei van het BBP van 1¾% per jaar verbetert het begrotingssaldo in de komende kabinetsperiode met 1,1% BBP en is in 2011 naar verwachting vrijwel sprake van begrotingsevenwicht. In een scenario met jaarlijks een ¼% hogere groei komt de budgettaire ruimte 2 mld euro hoger uit en resulteert in 2011 een begrotingsoverschot van 0,5% BBP.

In het licht van de vergrijzing en de uitputting van de aardgasvoorraden is bovenop deze verbetering van het begrotingssaldo nog een aanzienlijke beleidsinspanning noodzakelijk om te komen tot 'houdbare overheidsfinanciën'. Willen toekomstige generaties een gelijk netto profijt van de overheid hebben als de huidige, dan bedraagt de benodigde extra inspanning in het voorzichtig trendmatige scenario de komende kabinetsperiode ongeveer 2% BBP (ruim 11 mld euro).

Deel deze pagina