Kopafbeelding publicaties CPB

Energiebeleid en risico's op energiemarkten; een kosten-batenanalyse

CPB Bijzondere publicatie 51, 2 maart 2004

De vraag die in dit rapport centraal staat is op welke wijze de overheid betrokken zou moeten zijn bij het verzekeren van de energievoorziening.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een raamwerk voor kosten-batenanalyses ontwikkeld en toegepast op een aantal beleidsopties. Deze opties variëren van investeringen in strategische olievoorraden tot het geven van financiële prikkels aan consumenten om het elektriciteitsverbruik te verminderen.

De onderzochte beleidsopties omvatten subsidies, vormen van regelgeving, en investeringen. Risico's op de drie grootste energiemarkten - olie, gas en elektriciteit - zijn in de analyse betrokken. Het algemene beeld dat naar voren komt is dat overheidsbeleid specifiek gericht op voorzieningszekerheid veelal niet kosteneffectief is: de baten van de beleidsmaatregelen wegen vaak niet op tegen de kosten.

Economisch gezien is het dus veelal verstandiger kosten van storingen te accepteren in plaats van tegen elke prijs te proberen storingen te voorkomen. Dit betekent dat overheden terughoudend zouden moeten zijn bij het nemen van maatregelen die gericht zijn op voorzieningszekerheid. Als markten er niet in slagen om de energievoorziening goed te regelen, dan zou overheidsbeleid op zijn plaats kunnen zijn mits zorgvuldig aandacht wordt gegeven aan het ontwerp van de maatregelen. Bovenal geldt dat het realiseren van goed werkende energiemarkten ook bijdraagt aan het verzorgen van de energievoorziening. Kernelementen daarbij zijn: verminderen van toetredingsbelemmeringen, scheppen van gelijke toegang tot essentiële faciliteiten, en vergroten van transparantie van vraag, aanbod en prijzen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina