Kopafbeelding publicaties CPB

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

CPB Document 122, 16 juni 2006

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid. De reden is dat zorgkantoren geen risico lopen over de kosten van de ingekochte zorg.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit rapport analyseert drie hervormingsopties: versterking van doelmatigheidsprikkels binnen het huidige model; overheveling van de ouderenzorg naar de basisverzekering; en overheveling van de ouderenzorg naar gemeenten. Mogelijke trade-offs tussen doelmatigheid enerzijds en kwaliteit, toegankelijk en keuzevrijheid anderzijds komen aan bod. Geconcludeerd wordt dat overheveling naar de basisverzekering in principe de sterkste doelmatigheidsprikkels oplevert, mits aan een aantal voorwaarden rond ondermeer kwaliteitsborging en afstemming met gemeentelijk beleid rond wonen is voldaan. Zo niet, dan is het gemeente-model mogelijk aantrekkelijker. Beleid gericht op het meten en transparant maken van kwaliteit, en nadere analyse van coördinatieproblemen met gemeenten, zijn wenselijk alvorens een definitieve keuze te maken voor een nieuw sturingsmodel.

Deel deze pagina