Kopafbeelding publicaties CPB

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

CPB Document 205, 19 april 2010

Deze studie onderzoekt de additionaliteit van de lerarenbeurs met betrekking tot hogeronderwijsdeelname: in hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Leraren kunnen een beurs krijgen voor het volgen van een opleiding die gericht is op het verkrijgen van een hogere of bredere kwalificatie (een andere en/of hogere onderwijsbevoegdheid) of tot het verwerven van specifieke bekwaamheden. Deze lerarenbeurs is in 2008 geïntroduceerd als onderdeel van een convenant tussen de minister van Onderwijs en de sociale partners in het onderwijs.

Ten behoeve van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de manier van toewijzing van de lerarenbeurs. De conclusie is dat van elke 10 beurzen die verstrekt worden voor een hogeronderwijsopleiding er gemiddeld 1 beurs is die gebruikt wordt voor een opleiding die anders niet gevolgd zou zijn; 1 op de 10 beurzen wordt helemaal niet gebruikt, en 8 van de 10 beurzen worden gebruikt voor opleidingen die anders ook wel gevolgd zouden zijn. Er vindt verdringing plaats van zowel reguliere scholingsbudgetten van scholen als van eigen bijdragen van docenten.

De additionaliteit neemt toe met de lengte van de opleiding. Voor hogeronderwijsopleidingen van langer dan een jaar is circa 2 op de 10 toegewezen beurzen additioneel, terwijl er bij opleidingen tot en met 1 jaar geen aanwijzingen zijn voor significante effecten op scholingsdeelname. De additionaliteit van de beurs zou vergroot kunnen worden door beurzen alleen ter beschikking te stellen voor opleidingen van minstens 1 jaar.

Deel deze pagina