Kopafbeelding publicaties CPB

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

CPB Document 44, 17 december 2003

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het CPB verzocht een kosten-batenanalyse te maken van het project Zuidas. Dit is een geïntegreerd stedenbouwkundig en infrastructureel investeringsprogramma voor het gebied ter weerszijde van de A10 in Amsterdam-Zuid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek op hoofdlijnen, een type projectbeoordeling dat wordt aangeduid als kengetallen kosten-batenanalyse.

De analyse bestaat uit twee delen. Eerst worden alle mogelijke welvaartseffecten van het project benoemd. Vervolgens wordt de omvang van de belangrijkste effecten - kosten en baten - becijferd in geldbedragen. De belangrijkste baten zijn verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de daarmee samenhangende productiviteitsverhoging in de bedrijven die zich op de Zuidas zullen vestigen. Beide effecten tezamen worden gemeten aan de hand van de marktwaarde van nieuw op te leveren vastgoed en waardestijging van bestaand vastgoed in en nabij het projectgebied. Hoewel het project aanzienlijke investeringen in transportinfrastructuur meebrengt, zijn de baten op het gebied van mobiliteit zeer gering. Mede daardoor is het projectvoorstel in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.

Deel deze pagina