Kopafbeelding publicaties CPB

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

CPB Document 54, 23 maart 2004

Dit rapport geeft een analyse van de werking van de onlangs gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Omdat de regelgeving en de gedachtevorming sterk in beweging is, betreft het een momentopname.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Er wordt een beschrijving gegeven van de gemoderniseerde AWBZ. Voor de verschillende betrokken partijen wordt bekeken welke prikkels ze ondervinden. Vervolgens wordt geanalyseerd in hoeverre die prikkels voldoende zijn om de doelstellingen van het beleid te bereiken. Door de modernisering is de AWBZ meer vraaggericht geworden en heeft de doelmatigheid een impuls gekregen. Echter, de beheersbaarheid van de groei van de macrokosten is verslechterd en de prikkels voor doelmatigheid en kwaliteit schieten op een aantal punten nog tekort.

Op grond van de analyse worden mogelijke oplossingsrichtingen aangestipt. Een volledige analyse van voor- en nadelen van de oplossingsrichtingen vergt vervolgonderzoek.

Deel deze pagina