22 juni 2021

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast de Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5% lager uit dan voor de coronacrisis werd voorzien, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3% waar eerder van werd uitgegaan. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt.
primary image 740x420

Lees meer over deze actualisatie MLT  in de publicatie Juniraming 2021.

Het geprojecteerde bbp-niveau in 2025 is hoger dan in de maart-publicatie maar komt nog steeds lager uit dan voor de corona-uitbraak werd verwacht. Het bbp-volume in 2025 is 1,5% lager dan in de verkenning van maart 2020, waarin nog geen rekening was gehouden met corona. 

Downloads

Dit lagere niveau komt vooral door een zwakkere trendmatige stijging van de arbeidsproductiviteit als gevolg van gemiste investeringen door de coronarecessie. Het negatieve effect is beperkter dan in de actualisatie van de middellangetermijnverkenning van maart jongstleden toen uitgegaan werd van een negatief effect van 3%. Het effect is bijgesteld gezien de recente economische ontwikkeling, de gunstigere vooruitzichten voor de korte termijn en nieuwe analyses over de structurele effecten van de corona-uitbraak, waaronder die van het IMF en de OESO.   De economie toont momenteel opnieuw grote veerkracht na de versoepeling van de lockdownmaatregelen, wat een kleinere permanente schade aannemelijk maakt. Ook de aanhoudende gematigde werkloosheidsontwikkeling en het lage aantal faillissementen wijzen op beperkte permanente schade.

22 juni 2021
Naast de Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

Het geprojecteerde bbp-niveau in 2025 is hoger dan bij het CEP in maart geraamd maar komt dus nog steeds lager uit dan voor de corona-uitbraak werd verwacht. Het CPB heeft tegelijk met de Juniraming 2021 de middellangetermijnverkenning (mlt) tot en met 2025 geactualiseerd. Het bbp-volume in 2025 is 1,5% lager dan in de verkenning van maart 2020 waar nog geen rekening was gehouden met corona.

Kerngegevenstabel actualisatie MLT, 22 juni 2021

Internationale economie
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 1,6 4,7 0,7 4,6
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) 1,3 1,6 1,4 1,0
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) 107,8 54,3 64,4 57,7
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) 1,33 1,13 1,21 1,28
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) 2,0 0,5 -0,3 0,3
Volume bbp en bestedingen
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) -0,4 2,1 0,8 2,1
Consumptie huishoudens (%) -0,8 1,4 -0,4 3,2
Consumptie overheid (%) 0,8 0,7 2,6 1,2
Investeringen (inclusief voorraden, %) -3,7 5,5 2,2 1,1
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,2 5,0 1,8 3,3
Invoer van goederen en diensten (%) 1,7 5,3 2,3 3,6
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025  
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,8 0,7 2,5 1,7  
Uitvoerprijs goederen en diensten (exclusief energie, %) 0,8 0,2 1,0 1,0  
Prijs goedereninvoer (%) 1,4 -2,2 0,5 0,4  
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 2,0 0,5 1,8 1,7  
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 1,9 0,6 3,1 1,9  
Cao-loon bedrijven (%) 1,6 1,3 2,3 2,0  
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) -0,7 1,3 1,0 0,0  
Arbeidsmarkt
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Beroepsbevolking (%) 0,5 0,3 1,0 0,9
Werkzame beroepsbevolking (%) -0,2 0,9 1,3 0,8
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen, niveau in eindjaar) 647 438 340 415
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) 7,3 4,9 3,6 4,3
Werkgelegenheid (in uren, %) -0,6 1,6 0,8 1,1
Overig
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) (a) 74,1 73,3 73,6 74,3
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,4 0,5 0,2 1,0
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen)(b) 1,7 3,0 11,3 3,0
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) 10,1 10,8 8,8 8,9
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) -2,9 1,3 -5,9 -0,8
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) 67,7 56,9 58,0 53,4
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) 36,1 38,7 39,0 38,5
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) 46,6 42,9 49,3 43,3

Aanvullende kerngegevens

Investeringen en uitvoer
  2009/2013 2009/2013 2014/2017 2018/2021
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) -0,9 3,5 2,0 2,2
Investeringen bedrijven in woningen (%) -12,0 14,9 2,4 0,8
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 1,7 4,5 0,6 2,9
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 1,2 6,4 5,1 3,1
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 2,0 0,8 1,9 1,8
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,5 0,7 1,5 1,8
Loonvoet sector overheid (%) 2,3 1,9 2,9 2,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 0,9 1,3 3,1 1,9
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a) 1,0 0,3 2,5 1,6
Prijs intermediair verbruik (%) 1,7 1,0 2,4 2,1
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 1,5 0,3 2,6 1,6
Prijs nationale bestedingen (%) 1,1 0,6 2,5 1,7
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,6 0,5 2,3 1,6
Cao-loon marktsector (%) 1,5 1,3 2,2 1,9
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 660,5 738,1 842,1 977,5
Bevolking (in duizenden personen) 16780 17082 17470 17865
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8913 9017 9365 9710
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen) 708 471 375 450
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) 8,9 5,9 4,5 5,2
Bruto modaal inkomen (euro) 32500 34000 37000 40500
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) -1,0 0,6 -4,6 -0,9

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,4%-punt en een neerwaarts effect van 1,1%-punt in 2021 en 1,9%-punt in 2022.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.

Contactpersonen

Contactpersonen