21 september 2021

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (september 2021)

In de MEV 2022 is tevens een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT) opgenomen. Deze verkenning zal door het CPB gebruikt worden voor een eventuele doorrekening van het regeerakkoord. De MLT laat zien dat het begrotingstekort in de periode tot en met 2025 bij ongewijzigd beleid geleidelijk terugloopt tot ongeveer -1% van het bbp. De schuldquote daalt tot een kleine 54% van het bbp.
illustratie voor de actualisatie van de MLT

Lees meer over deze actualisatie MLT in de publicatie Macro Economische Verkenning 2022 (MEV).

21 september 2021
In de MEV 2022 is tevens een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT) opgenomen. Deze verkenning zal door het CPB gebruikt worden voor een eventuele doorrekening van het regeerakkoord. De MLT laat zien dat het begrotingstekort in de periode tot en met 2025 bij ongewijzigd beleid geleidelijk terugloopt tot ongeveer -1% van het bbp. De schuldquote daalt tot een kleine 54% van het bbp.

Kerngegevenstabel actualisatie MLT, 21 september 2021

Internationale economie
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 1,6 4,7 0,8 4,5
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) 1,3 1,6 1,8 1,2
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) 107,8 54,3 69,5 60,2
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) 1,33 1,13 1,19 1,24
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) 2,0 0,5 -0,3 0,1
Volume bbp en bestedingen
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) -0,4 2,1 1,1 1,9
Consumptie huishoudens (%) -0,8 1,4 -0,4 2,8
Consumptie overheid (%) 0,8 0,7 2,9 1,2
Investeringen (inclusief voorraden, %) -3,7 5,5 1,8 2,0
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,2 5,0 2,0 3,5
Invoer van goederen en diensten (%) 1,7 5,3 2,1 4,1
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025  
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,8 0,7 2,5 1,8  
Uitvoerprijs goederen en diensten (exclusief energie, %) 0,8 0,2 1,4 1,0  
Prijs goedereninvoer (%) 1,4 -2,2 1,0 0,5  
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 2,0 0,5 1,8 1,8  
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 1,9 0,6 2,9 2,3  
Cao-loon bedrijven (%) 1,6 1,3 2,3 2,2  
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) -0,7 1,3 1,1 0,1  
Arbeidsmarkt
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Beroepsbevolking (%) 0,5 0,3 0,9 0,8
Werkzame beroepsbevolking (%) -0,2 0,9 1,3 0,6
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen, niveau in eindjaar) 647 438 315 410
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) 7,3 4,9 3,4 4,3
Werkgelegenheid (in uren, %) -0,6 1,6 1,1 0,8
Overig
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) (a) 74,1 73,3 73,3 73,8
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,4 0,5 0,0 1,1
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen)(b) 2,4 3,5 11,4 4,0
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) 10,1 10,8 8,2 8,4
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) -3,0 1,3 -5,4 -0,9
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) 67,7 56,9 57,5 53,7
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) 36,1 38,7 38,8 38,7
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) 46,7 42,9 48,1 43,5

Aanvullende kerngegevens

Investeringen en uitvoer
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) -0,9 3,5 1,7 1,8
Investeringen bedrijven in woningen (%) -12,0 14,9 3,6 2,0
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 1,7 4,5 1,0 3,3
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 1,2 6,4 5,6 3,3
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 2,0 0,8 1,9 1,9
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,5 0,7 1,5 1,8
Loonvoet sector overheid (%) 2,3 1,9 2,5 2,6
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 0,9 1,3 2,3 2,5
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a) 1,0 0,3 2,1 1,7
Prijs intermediair verbruik (%) 1,7 1,0 2,7 1,7
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 1,5 0,3 2,0 1,8
Prijs nationale bestedingen (%) 1,1 0,6 2,5 1,9
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,6 0,5 2,5 1,7
Cao-loon marktsector (%) 1,5 1,3 2,2 2,2
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 660,5 738,1 849,7 983,2
Bevolking (in duizenden personen) 16780 17082 17470 17865
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8913 9017 9335 9640
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen) 708 471 345 445
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) 8,9 5,9 4,2 5,2
Bruto modaal inkomen (euro) 32500 34000 37000 41000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) -1,1 0,7 -4,3 -0,9

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 1,6%-punt in 2021 en 1,5%-punt in 2022.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.

Contactpersonen

Contactpersonen