1 juni 2003

CPB in focus: verslag van de visitatiecommissie 2003

CPB in Focus: Internationale commissie van onafhankelijke wetenschappers publiceert visitatierapport CPB

Persbericht
De onafhankelijke internationale Visitatiecommissie die het Centraal Planbureau (CPB) grondig heeft doorgelicht, heeft vandaag haar eindrapport gepubliceerd.

In dit rapport, 'CPB in Focus', adviseert de Commissie het planbureau om de banden met het academisch onderzoek te versterken en zich nog meer te richten op vraagstukken die te maken hebben met structurele hervormingen in de economie. Alleen op deze manier kan het CPB zijn ambitie verwezenlijken om tot de internationale topinstituten op het terrein van beleidsonderzoek te behoren. Een en ander vraagt om een herschikking van de middelen en prioriteiten.

De Visitatiecommissie is onder de indruk van de kwaliteit van het werk van het CPB. Uit de gesprekken die zij heeft gevoerd, komt het planbureau naar voren als onafhankelijk en objectief. De Commissie concludeert dat het CPB met zijn sterk gemotiveerde medewerkers en kundige leiding een centrale rol speelt in het Nederlandse beleidsvormingsproces.

Het onderzoek door de internationale commissie van economische wetenschappers heeft op initiatief van het CPB zelf plaatsgevonden. De Centrale Plancommissie (CPC) adviseerde bij de samenstelling van de onderzoekscommissie. De CPC is het onafhankelijke adviesorgaan van het Centraal Planbureau; de leden zijn deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven.

Ook in 1997 heeft een visitatiecommissie het planbureau onderzocht. De huidige visitatiecommissie stond onder voorzitterschap van prof. Klaus F. Zimmermann (o.a. president DIW Berlijn en IZA Bonn). Leden waren de hoogleraren Daniel Gros (CEPS Brussel), Robert Haveman (Universiteit van Wisconsin), David Newbery (Universiteit van Cambridge), Rick van der Ploeg (Universiteit van Amsterdam en EUI Florence) en Piet Rietveld (Vrije Universiteit Amsterdam). De Commissie bezocht het CPB in de tweede week van april en sprak met een groot aantal mensen van binnen en buiten het planbureau. Ter voorbereiding maakte het CPB een uitgebreide zelfstudie (Through the looking glass).

In haar eindrapport doet de Commissie concrete aanbevelingen om de banden met het academische werk te versterken. Zo stelt zij voor om een Tinbergen Fellowship in te stellen om internationale wetenschappers tijdelijk als gastonderzoeker naar het CPB te halen. Ook zou het planbureau jonge stafleden nog meer moeten stimuleren om wetenschappelijk werk te doen. De Commissie beveelt in dit kader verder aan om de CPB-modellen direct toegankelijk te maken voor buitenstaanders, en pleit voor het instellen van een wetenschappelijke adviesraad.

Door zich nog meer te richten op structurele hervormingen en micro-economische analyses kan het CPB belangrijke bijdragen aan het beleidsdebat blijven leveren op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, arbeidsmarkt, woningbouw, energie, vervoer en infrastructuur. De Commissie ziet voor het planbureau een belangrijke taak weggelegd in de systematische evaluatie van beleidsmaatregelen op bovengenoemde terreinen. Dit type onderzoek is in Nederland naar haar oordeel te weinig ontwikkeld. Ook zou een groter deel van de beschikbare capaciteit moeten worden gebruikt om de macro- en langere-termijnmodellen te laten voldoen aan de nieuwste academische normen en inzichten. Dit alles vraagt om een herschikking van middelen en menskracht. De Commissie doet een aantal voorstellen om het tijdsbeslag van de macro-ramingsactiviteiten te verminderen.

Naast deze algemene aanbevelingen doet de Commissie een groot aantal suggesties met betrekking tot de organisatiestructuur, het HRM-beleid en de onderzoeksthema's van het CPB. Zo pleit zij o.a. voor een uitgebreide studie naar de langetermijneffecten van loonmatiging, vooral op de betalingsbalans, de productiestructuur, en op innovatie en groei.

Dit rapport vat de bevindingen van de onderzoekcommissie 2003 samen. In het rapport, 'CPB in Focus', adviseert de Commissie het planbureau om de banden met het academisch onderzoek te versterken en zich nog meer te richten op vraagstukken die te maken hebben met structurele hervormingen in de economie. Alleen op deze manier kan het CPB zijn ambitie verwezenlijken om tot de internationale topinstituten op het terrein van beleidsonderzoek te behoren.
Dit is een Engelstalige publicatie.

In de onderstaande bijgevoegde publicatie presenteert het CPB zichzelf aan de visitatiecommissie die in 2010 het CPB zal bezoeken. Deze publicatie is Engelstalig.