18 juni 2013

Randvoorwaarden voor een economische onderbouwing van een verbeterde zeetoegang

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland) heeft het Centraal Planbureau (CPB) verzocht om de randvoorwaarden te formuleren waaraan een economische onderbouwing voor de kwaliteitsverbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal zou moeten voldoen.

Bij de formulering van de randvoorwaarden dient het rapport ‘Kwaliteit Zeetoegangsweg Noordzeekanaalgebied; MaatschappelijkeKosten-Baten Analyse’, uitgevoerd door Policy Research Corporation NV (PRC), in beschouwing te worden genomen. In samenspraak met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is besloten om de opdracht gezamenlijk met het Nederlands Economisch Instituut (NEI) uit te voeren.