May 27, 2021

Brave new data – Policy pathways for the data economy in an imperfect world

Bouwstenen voor nieuw databeleid

Press release
Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt voor data werkt echter niet goed doordat keuzes van individuele consumenten en organisaties impact hebben op anderen (externe effecten) en door ongelijke machtsverhoudingen. Als gevolg wordt soms te veel data verzameld en gedeeld – bijvoorbeeld privacygevoelige data – en soms juist te weinig, zoals data voor wetenschappelijk onderzoek. In de publicatie ‘Brave new data’ verkennen CPB-onderzoekers bouwstenen voor nieuw databeleid, waaronder het verschuiven van keuzebevoegdheid naar collectieven, bijvoorbeeld een groep consumenten, en direct overheidsingrijpen.
serverfarm

Door twee knelpunten werkt de data-economie niet optimaal. Allereerst beïnvloedt de keuze van een organisatie of individu om data te delen de gebruikerservaring of privacy van anderen. Onze digitale levens zijn met elkaar vervlochten, denk bijvoorbeeld aan foto’s op sociale media waar meerdere mensen op staan of DNA-data die informatie kunnen bevatten over familieleden. Ten tweede hebben bedrijven en andere dataverwerkers vaak meer onderhandelingsmacht dan consumenten en andere dataleveranciers. Een algemene marktbrede aanpak, zoals de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming, is niet altijd toereikend om deze knelpunten op te lossen. De data-economie kan beter werken wanneer toekomstig beleid zich richt op de knelpunten van externe effecten bij datagebruik en scheve onderhandelingsmacht. 

Collectieve data-overeenkomsten

Een beleidsoptie is om mensen de mogelijkheid te geven om collectief te onderhandelen en te beslissen over verwerking van hun data. In zo’n collectieve data overeenkomst (CDO) kunnen bijvoorbeeld leden van een sportclub gezamenlijk afspraken maken over gebruik van foto’s en video’s, of de algemene voorwaarden met een grote dataverwerker aanpassen. Wanneer ‘de markt’ onvoldoende zorgt voor datadelen, dan kan de overheid (financiële) prikkels geven om datadelen te stimuleren. 

Overheidsingrijpen

In andere situaties, vooral wanneer de knelpunten groot zijn, kan direct ingrijpen door de overheid nodig zijn. De oprichting van publieke databanken is een manier om de baten van data voor een groter deel van de samenleving beschikbaar te maken. Om negatieve effecten te verkleinen kunnen verboden en verplichtingen voor de hand liggen. Voorbeelden zijn een verbod op verzameling of gebruik van een bepaald type data en verplichtingen om binnen een bedrijf scheidingen aan te brengen tussen verschillende datagedreven diensten.  

Om te weten welk beleid past, is kennis nodig over de data-economie. Regulering van data is complex. Beter databeleid vraagt daarom ook om meer kennis over digitalisering bij de overheid. 

Contacts

Photo of Jeannette Duin
Jeannette Duin +31 6 15698340 Read more

Data are playing an increasingly important role in our economy. Companies use data to improve and innovate their products and services. Medical data, for instance, are used to train algorithms in detecting tumours, and user data for social media platforms are analysed to develop targeted advertising. Data are also used by consumers to help them make better-informed purchasing decisions, for example through reviews or ratings.

May 27, 2021
The data economy has drastically altered our lives in the last two decades. Search engines and smartphones have become ubiquitous. Sharing of data is a key element of the data economy. Often, individual consumers and organizations decide themselves whether to share data or not. Individual decision making forms the starting point of data policy. The choice to share data, however, also impacts others. Privacy of individuals, for example, is increasingly intertwined. From a societal point of view, we sometimes share too much data while in other instances we share too little. What alternatives do we have for organizing the data economy?

Scientists are trying to answer this question. In this Background Document we review the economics literature on this topic. We analyze the data value chain and study how data change economic costs. There are several market failures, such as externalities and unbalanced market power, that distort the working of the data economy. To address these market failures several policy options in the data economy are conceivable. Leveraging collective action in policy design, as an alternative to the traditional focus on informed individual decision making, increases the likelihood of realizing optimal social outcomes.

Contacts

Photo of Ramy El-Dardiry
Ramy El-Dardiry +31 6 12986645 Read more
Milena Dinkova Read more
Photo of Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more

Contacts

Photo of Ramy El-Dardiry
Ramy El-Dardiry +31 6 12986645 Read more
Photo of Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more
Milena Dinkova Read more
Photo of Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Read more

Read more about