November 1, 2019

Evaluation of the Climate Agreement

Klimaatakkoord doorgerekend

Press release
Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III doorgerekend. Het pakket aan maatregelen bouwt voort op het ontwerp-Klimaatakkoord van eind 2018. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en nationale kosten van het maatregelenpakket. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart.
No title

De budgettaire effecten van de maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn zojuist gepubliceerd en samengevat in onderstaande tabel.

Samenvattend overzicht Klimaatakkoord, in 2030 (prijsniveau 2018)

  Totaal klimaat- en energiebeleid Effect Klimaatakkoord
  inclusief Klimaatakkoord  
Uitgavenbeeld     (mld euro)    
Totaal EMU-relevante uitgaven 3,9 1,9
     
Lastenbeeld     (mld euro)    
Totaal beleidsmatige lasten 4,6 0,3
  - Gezinnen 1,8 -0,9
  - Bedrijven 2,6 1,1
  - Buitenland 0,2 0,1
     
Niet-EMU-relevante lasten     (mld euro) 1,6 1,2
  - Gezinnen 0,3 0,3
  - Bedrijven 1,3 0,9

Daarnaast zijn de inkomenseffecten in beeld gebracht. De directe (statische) effecten staan in onderstaande boxplot.

Inkomenseffecten in beeld gebracht


Naast de directe effecten van de maatregelen zijn ook de inkomenseffecten inclusief mogelijke afwenteling door bedrijven en gedragseffecten van gezinnen in kaart gebracht (zie hieronder).

Inkomenseffect (dynamisch, alle huishoudens)

Inkomenseffect (dynamisch, alle huishoudens)
 

Vragen en antwoorden

Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van het ontwerp-Klimaatakkoord?
Het kabinet bouwt in het Klimaatakkoord voort op het ontwerp-Klimaatakkoord en laat het begrotingssaldo in 2030 daarbij per saldo ongewijzigd. De netto-intensiveringen zijn verlaagd, daartegenover staat per saldo een even grote verlaging van de collectieve lasten. Binnen de collectieve lasten is ten opzichte van het ontwerp-Klimaatakkoord geschoven in de verdeling tussen gezinnen en bedrijven. De schuif bestaat vooral uit lastenverzwaringen door een hoger tarief op gas en hogere ODE-tarieven voor bedrijven en lastenverlichtingen door een verhoging van de belastingvermindering en een lager tarief op elektriciteit. Bedrijven zien in 2030 hogere lasten, gezinnen zien juist verminderde lasten. De lagere lasten voor gezinnen manifesteren zich in een gunstiger direct (statisch) inkomenseffect ten opzichte van het ontwerp-Klimaatakkoord. Bedrijven wentelen de hogere lasten grotendeels af op gezinnen.  Hierdoor zijn de doorwerkingseffecten ongunstiger dan bij het ontwerp-Klimaatakkoord. Per saldo resteert door de lagere lasten voor gezinnen ook inclusief doorwerkingseffecten een gunstiger inkomenseffect. Zie bijlage D voor meer toelichting.

Neemt het CPB de CO2-heffing voor de industrie mee in de doorrekening?
Het CPB neemt de CO2-heffing voor de industrie mee in de doorrekening. De gevolgen van de heffing voor de lasten voor bedrijven zijn echter enkel bekend voor 2030. De industriemaatregelen zijn zodanig vormgegeven dat bedrijven in 2030 hun CO2-uitstoot reduceren en daarmee de heffing kunnen ontlopen. Voor de jaren 2021-2029 kunnen de gevolgen, budgettair en nationale kosten, niet in kaart worden gebracht, maar deze zijn mogelijk aanzienlijk. Het PBL heeft geen raming kunnen maken voor de tussenliggende jaren. Zodoende kan er in die jaren geen opbrengst worden berekend. De totale lastenverlichting zal kleiner uitvallen naarmate de heffing in de industrie de lasten verzwaart.

Hoe verhoudt de doorrekening van het CPB zich tot die van het PBL?
Het PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en nationale kosten van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart. In grote lijnen zijn de effecten gebaseerd op hetzelfde maatregelenpakket als de uitkomsten van het PBL, maar er zijn verschillen. Deze komen voort uit het feit dat een deel van de maatregelen volgens het CPB niet eenzijdig afdwingbaar is door de overheid en/of onvoldoende concreet is uitgewerkt. Het door het PBL berekende reductiepotentieel, waarvoor het CPB in deze notitie geen indicatie geeft van de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten, kan hierdoor in totaal een enkele megaton lager uitkomen.

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

This report contains an analysis of the climate measures taken by the Rutte III Cabinet, as requested by the Minister of Economic Affairs and Climate Policy. The package of measures, with additions and adjustments, builds on the draft Climate Agreement of late 2018. These measures were evaluated in the same way as those of the draft Climate Agreement.   

A full description of all measures is provided in Appendix C. The report presents the effects of the measures on the budget, financial burden and income.  The effects, generally speaking, are based on the same package of measures as those used by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency for its analysis. Appendix B provides an overview of the differences arising from the fact that, according to CPB, some of the measures would not be unilaterally enforceable by the government and/or have not been worked out in sufficient detail. As a result, the reduction potential as calculated by PBL, and for which CPB in this report does not provide any indication of the budgetary, financial burden and income effects, may be a few megatonnes lower in total. The reported effects are projections and, therefore, inherently uncertain. Technically, it is not possible to apply a confidence interval, but this does not remove the uncertainty. 

Contacts

Photo of Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Read more
Sander Hoogendoorn +31 6 29997476 Read more

Read more about