This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 31, 2021

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025. Het overheidstekort loopt, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1,0% bbp in 2025. Het houdbaarheidstekort, dat een indicatie geeft van de mate waarin lasten verschoven worden naar toekomstige generaties, is door de coronacrisis verslechterd en bedraagt 1,8% bbp.
No title

De verkenning van de economische en budgettaire ontwikkeling in de jaren 2022-2025 is technisch geactualiseerd. Het economische en budgettaire startpunt is aangepast voor de ontwikkelingen sinds de publicatie van de vorige verkenning in november 2020. Hierdoor is de tweede coronagolf en de harde lockdown meegenomen in het startpunt voor de verkenning.  De verkenning is consistent met het Centraal Economisch Plan 2021. De nieuwe CBS-bevolkingsprognose is verwerkt. De structurele arbeidsproductiviteitsontwikkeling is in deze technische actualisatie ongewijzigd gelaten. Wel is daarbij het effect van Brexit aangepast doordat de verkenning nu is op basis van het overeengekomen vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en de EU, terwijl in de verkenning van afgelopen november was uitgegaan van geen handelsovereenkomst tussen het VK en de EU en dus handel op WTO-basis. De jaren 2022-2025 beslaan in principe de volgende kabinetsperiode, na de vorming van de nieuwe regering op basis van de Kamerverkiezingen van maart 2021. Deze update kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. 

This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 31, 2021
Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025. Het overheidstekort loopt, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1,0% bbp in 2025. Het houdbaarheidstekort, dat een indicatie geeft van de mate waarin lasten verschoven worden naar toekomstige generaties, is door de coronacrisis verslechterd en bedraagt 1,8% bbp.

Kerngegevenstabel actualisatie MLT, 31 maart 2021

Internationale economie
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 1,6 4,7 0,8 4,3
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) 1,3 1,6 0,9 0,9
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) 107,8 54,3 62,6 54,9
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) 1,33 1,13 1,22 1,28
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) 2,0 0,5 -0,3 0,2
Volume bbp en bestedingen
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) -0,4 2,1 0,6 2,0
Consumptie huishoudens (%) -0,8 1,4 -0,6 3,0
Consumptie overheid (%) 0,8 0,7 2,6 1,3
Investeringen (inclusief voorraden, %) -3,7 5,5 1,4 1,4
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,2 5,0 1,3 3,7
Invoer van goederen en diensten (%) 1,7 5,3 1,6 4,2
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025  
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,8 0,7 2,3 1,7  
Uitvoerprijs goederen en diensten (exclusief energie, %) 0,8 0,2 0,7 0,9  
Prijs goedereninvoer (%) 1,4 -2,2 0,2 0,1  
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 2,0 0,5 1,8 1,5  
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 1,9 0,6 2,8 1,7  
Cao-loon bedrijven (%) 1,6 1,3 2,2 1,7  
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) -0,7 1,3 1,0 0,0  
Arbeidsmarkt
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Beroepsbevolking (%) 0,5 0,3 0,8 1,0
Werkzame beroepsbevolking (%) -0,2 0,9 0,9 1,0
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen, niveau in eindjaar) 647 438 415 440
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) 7,3 4,9 4,4 4,5
Werkgelegenheid (in uren, %) -0,6 1,6 0,8 0,9
Overig
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) (a) 74,1 73,3 74,6 74,1
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,4 0,5 0,0 1,1
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen)(b) 1,7 3,0 11,0 3,6
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) 10,1 10,8 8,9 9,1
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) -2,9 1,3 -5,9 -1,0
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) 67,7 56,9 58,6 54,9
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) 36,1 38,7 39,1 38,7
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) 46,6 42,9 49,1 43,8

Aanvullende kerngegevens

Investeringen en uitvoer
  2009/2013 2009/2013 2014/2017 2018/2021
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) -0,9 3,5 0,7 2,3
Investeringen bedrijven in woningen (%) -12,0 14,9 2,2 0,7
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 1,7 4,5 0,2 3,3
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 1,2 6,4 3,5 4,0
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 2,0 0,8 1,9 1,6
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,5 0,7 1,5 1,6
Loonvoet sector overheid (%) 2,3 1,9 2,5 2,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 0,9 1,6 3,2 1,8
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a) 1,0 0,3 2,2 1,5
Prijs intermediair verbruik (%) 1,7 0,4 2,0 1,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 1,5 0,3 2,2 1,4
Prijs nationale bestedingen (%) 1,1 0,6 2,3 1,5
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,6 0,5 2,1 1,6
Cao-loon marktsector (%) 1,5 1,3 2,1 1,7
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2009/2013 2014/2017 2018/2021 2022/2025
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 660,5 738,1 828,7 957,9
Bevolking (in duizenden personen) 16780 17082 17470 17865
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8913 9017 9295 9675
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen) 708 471 460 485
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) 8,9 5,9 5,6 5,6
Bruto modaal inkomen (euro) 32500 34000 37000 40000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) -1,0 0,5 -4,1 -1,0

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,4%-punt en een neerwaarts effect van 1,7%-punt in 2021 en 1,4%-punt in 2022.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.

Contacts

Contacts