This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 22, 2024

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2032 (februari 2024)

Op de middellange termijn blijft de economische groei gematigd en verslechteren de overheidsfinanciën. Bij ongewijzigd beleid komt het overheidstekort in 2028 uit op 3,3% bbp en in 2032 op 4,6% bbp. Daarmee wordt de Europese norm van 3% ruim overschreden. Ook de overheidsschuld stijgt boven de norm van 60%. De koopkracht neemt op de middellange termijn met gemiddeld 0,8% toe. Zonder aanvullend beleid loopt de armoede onder Nederlandse huishoudens licht op vanaf 2025. Dat komt omdat de armoedegrens iets meer toeneemt dan het besteedbaar inkomen.
No title

Lees meer over deze 'doorkijk naar 2032' in de raming van februari 2024 (CEP 2024), of bekijk de bijbehorende cijfers hieronder. 

This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 22, 2024

Kerngegevens tot en met 2032 (22 februari 2024)

Bekijk ook de toelichting op de cijfers en begrippen in de kerngegevenstabel. 

Internationale economie
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 1,9 3,1 2,5 2,2
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %) 2,0 5,4 1,5 1,2
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) 70,7 76,4 68,7 67,4
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) 1,18 1,10 1,16 1,25
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) -0,3 2,4 2,6 2,6
Volume bbp en bestedingen
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 1,6 1,8 1,3 1,0
Consumptie huishoudens (%) 0,2 3,2 2,0 1,6
Consumptie overheid (%) 2,8 2,4 1,5 1,7
Investeringen (inclusief voorraden, %) 2,3 -1,0 1,7 1,2
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,4 1,3 2,2 2,0
Invoer van goederen en diensten (%) 2,2 1,4 2,9 2,8
Prijzen, lonen, koopkracht en armoede
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Prijs bruto binnenlands product (%) 2,6 5,7 2,5 2,3
Uitvoerprijs goederen en diensten (%) 2,0 5,7 1,1 1,1
Invoerprijs goederen en diensten (%) 2,0 5,3 0,9 1,0
Inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 2,1 5,5 2,4 2,1
Alternatieve cpi (koopkracht- en armoedecijfers) 1,9 5,7 2,4 2,1
Inflatie geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %) 2,0 6,1 2,3 2,1
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 3,1 5,6 4,1 3,9
Cao-loon bedrijven (%) 2,3 5,0 3,7 3,5
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (% 1,1 -0,2 0,6 0,8
Personen in armoede (niveau in eindjaar in %) 6,1 4,7 5,4 6,0
Arbeidsmarkt
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Beroepsbevolking (%) 1,0 1,8 0,4 -0,1
Werkzame beroepsbevolking (%) 1,4 2,0 0,1 -0,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen, niveau in eindjaar) 408 380 475 540
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) 4,2 3,7 4,6 5,3
Werkgelegenheid (in uren, %) 1,1 1,7 0,3 0,0
Overig
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) 72,9 70,8 72,2 73,9
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,8 0,3 1,0 1,0
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen) 11,2 8,1 9,2 8,4
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) 12,1 10,3 8,9 6,8
Collectieve sector
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) -2,2 -2,1 -3,3 -4,6
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) 51,7 46,8 52,3 63,5
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) 39,2 38,7 39,1 39,7
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) 46,5 44,4 46,0 47,6

Aanvullende kerngegevens

Investeringen en uitvoer
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) 1,9 0,6 0,8 0,9
Investeringen bedrijven in woningen (%) 4,4 -0,3 1,3 1,0
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie, %) 0,5 1,3 2,0 1,8
Wederuitvoer (exclusief energie, %) 6,1 1,6 2,5 2,2
Prijzen, overheid, afgeleide cpi en cao-loon marktsector
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%) 1,7 5,2 1,6 1,2
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,7 5,8 2,4 2,1
Loonvoet sector overheid (%) 2,3 6,3 4,3 4,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 2,7 5,2 4,0 3,8
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) 2,6 4,9 2,2 2,1
Prijs intermediair verbruik overheid (%) 2,4 5,0 2,2 2,1
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 2,3 4,6 2,1 1,9
Prijs nationale bestedingen (%) 2,6 5,4 2,5 2,4
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 2,2 6,0 2,5 2,3
Cao-loon marktsector (%) 2,2 4,9 3,6 3,5
Diverse kerngegevens (in niveaus in eindjaar) 
  2018/2021 2022/2024 2025/2028 2029/2032
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 870,6 1086,1 1264,6 1441,5
Kinderen in armoede (%) 7,2 4,9 5,8 6,8
Bevolking (in duizenden personen) 17475 17950 18335 18625
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9663 10200 10350 10310
Bruto modaal inkomen (euro) 37000 44000 51500 60000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) -2,1 -1,6 -2,7 -4,1