Search results

There are 2 search results.
June 9, 2020

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Publication (in Dutch only)

Betere spreiding eigen bijdragen verlaagt financieel risico verpleeghuiszorg.

June 9, 2020

Eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Publication (in Dutch only)

In de publicatie ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ (Wouterse et al., 2020) beschrijven we de welvaartseffecten van de eigen betalingen in de intramurale langdurige zorg over de levensloop voor verschillende inkomensgroepen. Het gaat hier om zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit achtergronddocument gaan we in op de daarvoor gebruikte analyses.