16 november 2022

Gewoon Doen

Bevindingen visitatiecommissie CPB 2022

Persbericht
De maatschappelijke relevantie van het Centraal Planbureau is excellent en de wetenschappelijke kwaliteit zeer goed. De toekomstbestendigheid is ten opzichte van de vorige visitatie van goed naar zeer goed gegaan. Dat concludeert een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van Paul Schnabel in het rapport ‘Gewoon Doen’.
Afbeelding van de kaft van het visitatierapport 2022 Gewoon Doen

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “We bedanken de commissie voor haar rapport en zijn trots op deze uitkomsten. Het rapport bevestigt de solide wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid van het CPB-werk. Een groot compliment dus aan alle medewerkers. Het ondersteunt ook in belangrijke mate de koers die we al in gang hebben gezet en is vastgelegd in de zelfevaluatie die het uitgangspunt vormde voor het werk van de commissie. Nu is het een kwestie van ‘gewoon doen’, zoals de titel van het visitatierapport mooi benadrukt.” 

Aanbevelingen

De visitatiecommissie is terughoudend met het doen van nieuwe aanbevelingen. Zij concludeert dat het CPB op een zorgvuldige en overtuigende manier bezig is met de uitwerking van de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie uit 2016  en de Tussenbalans 2019. De commissie is van mening dat het daarom niet nodig is daar weer nieuwe aanbevelingen aan toe te voegen. Wel  geeft de commissie een aantal aandachtpunten mee waar het CPB zijn voordeel mee kan doen.

Een van de aandachtspunten die het CPB wil oppakken is om de samenwerking met de andere twee planbureaus (het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) daar waar mogelijk en nuttig te intensiveren, bijvoorbeeld in het kader van brede welvaartsanalyses. Daarnaast wil het CPB de komende tijd de verhouding van het eigen ambitieniveau in relatie tot de academische wetenschapsbeoefening verhelderen. Zoals de commissie opmerkt, zal het altijd lastig blijven een goede balans te vinden tussen wetenschappelijke vernieuwing en maatschappelijke relevantie. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt wil het CPB de vernieuwing van zijn strategisch personeelsbeleid, gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit, blijven doorzetten. 

Werkwijze visitatie

De visitatie vond plaats in opdracht van het onafhankelijke externe adviesorgaan van het CPB, de Centrale Plancommissie (CPC). Volgens de ‘Aanwijzingen op de Planbureaus’ moet er periodiek een systematische evaluatie plaatsvinden. De beoordeling is uitgevoerd volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) op basis van drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. 

De visitatiecommissie 2022 bestond uit: Simone Boitelle, Wimar Bolhuis, Harry Garretsen, Gita Salden, Paul Schnabel (voorzitter) en Hylke Vandenbussche.  Arthur van Riel was secretaris van de commissie. De commissie heeft met veel verschillende mensen gesproken, onder andere vanuit kennis- en onderzoeksinstellingen, ministeries, de politiek, de media, de financiële wereld en een groot aantal CPB-medewerkers. 

Contactpersonen