16 juni 2020

Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021

Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot

Persbericht
Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, bevat de zojuist gepubliceerde juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) verschillende scenario’s. In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, resulteert een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. Pieter Hasekamp, directeur CPB: “De huidige onzekerheid stelt de overheid voor grote dilemma’s. Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk, maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie. Het herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie.”
primary image 740x420
Basisraming: 2019 2020 2021
Ongekende daling bbp, gevolgd door onvolledig herstel 1,8 -6 3
Werkloosheid loopt hard op 3,4 5 7
Groot tekort op overheidsbegroting 1,7 -8 -5
Schuld stabiliseert op fors hoger niveau (%bbp) 48,7 62 61

Indien een tweede golf besmettingen tot hernieuwde contactbeperkingen leidt, zullen bedrijven aanvullende productieproblemen ondervinden en te maken krijgen met een verder afnemende vraag naar hun producten en diensten, terwijl hun buffers toch al aangetast zijn. In zo’n scenario krimpt het bbp ook in 2021, loopt de werkloosheid op tot 10% en neemt de staatsschuld toe tot ruim 75% bbp.

Het hersteltempo kan tegenvallen door grote economische problemen bij onze handelspartners. Naarmate het herstel internationaal achterblijft kunnen banken in binnen- en buitenland in de problemen komen, hetgeen via de kredietverlening een aanvullende rem op het herstel zet. In zo’n scenario van zwak herstel blijft bbp-groei in 2021 uit, loopt de werkloosheid op tot boven de 10% en stijgt de staatsschuld tot ruim 75% bbp.

Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven om op nieuwe mogelijkheden in te kunnen spelen, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan het bbp in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen.

Vraag en antwoord

Heeft het CPB de uitwerking van het pensioenakkoord meegenomen?
Nee. Op 12 juni is er een akkoord bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit betekent onder andere dat de kortingsgrens verschuift van 100% naar 90%. Deze lagere kortingsgrens leidt naar verwachting tot minder en beperktere kortingen. Het niet meenemen van de uitwerking van het pensioenakkoord beïnvloedt (de kerncijfers van) de raming niet.
 

.

16 juni 2020
Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, bevat de zojuist gepubliceerde juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) verschillende scenario’s. In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, resulteert een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone.
No title

Economische groei in Nederland

Kerngegevenstabel 2018-2021, juni 2020

Internationale economie
  2018 2019 2020 2021
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,4 3,1 -10,6 6,5
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) -0,6 2,0 0,6 0,6
Olieprijs (dollars per vat) 70,9 64,3 37,5 39,7
Eurokoers (dollar per euro) 1,18 1,12 1,09 1,09
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,6 -0,1 -0,3 -0,2
Volume bbp en bestedingen
  2018 2019 2020 2021
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,6 1,8 -6,4 3,3
Consumptie huishoudens (%) 2,3 1,4 -7,3 4,0
Consumptie overheid (%) 1,6 1,8 1,5 3,6
Investeringen (inclusief voorraden, %) 2,2 4,7 -10,3 3,2
Uitvoer van goederen en diensten (%) 3,7 2,4 -10,1 5,5
Invoer van goederen en diensten (%) 3,3 3,1 -9,8 6,4
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Prijs bruto binnenlands product (%) 2,2 3,0 2,5 1,0
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) 1,0 0,8 0,5 1,0
Prijs goedereninvoer (%) 2,7 -1,2 -4,4 1,1
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 1,6 2,7 1,1 1,5
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) 1,8 3,2 7,7 -2,7
Cao-loon bedrijven (%) 2,0 2,4 2,6 1,4
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) 0,1 1,0 2,3 0,5
Arbeidsmarkt
  2018 2019 2020 2021
Beroepsbevolking (%) 1,2 1,6 -0,6 0,3
Werkzame beroepsbevolking (%) 2,3 2,0 -2,1 -2,0
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) 350 314 445 645
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 3,8 3,4 4,8 7,0
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,2 2,0 -6,8 3,3
Overig
  2018 2019 2020 2021
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) 73,1 74,0 74,5 75,6
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,6 0,1 0,6 0,1
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 2,8 3,2 11,1 8,4
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 11,2 10,2 8,9 9,6
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
EMU-saldo (% bbp) 1,5 1,7 -7,6 -4,7
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 52,4 48,7 61,5 61,1
Collectieve lasten (% bbp) 38,7 39,3 37,6 37,7
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 42,5 42,3 49,9 46,9

Aanvullende kerngegevens 2018-2021

Investeringen en uitvoer
  2018 2019 2020 2021
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) 3,1 7,0 -14,1 2,4
Investeringen bedrijven in woningen (%) 7,0 1,8 -5,5 -2,5
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 3,1 -2,1 -8,7 5,1
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,1 5,9 -10,6 6,2
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 1,7 2,6 1,3 1,6
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,4 1,6 1,4 1,5
Loonvoet sector overheid (%) (b) 2,6 2,7 6,1 -1,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) 2,6 3,4 6,6 -1,8
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) 2,2 1,3 1,1 1,5
Prijs intermediair verbruik (%) 2,7 3,6 2,7 0,5
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 2,1 1,5 1,4 1,4
Prijs nationale bestedingen (%) 2,4 2,7 1,9 0,8
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 1,8 2,5 3,3 -0,1
Cao-loon marktsector (%) 2,0 2,3 2,5 1,2
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 774,0 811,0 778,6 811,9
Bevolking (in duizenden personen) 17181 17287 17415 17550
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9125 9267 9210 9235
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 386 350 475 680
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) 4,8 4,3 5,8 8,3
Bruto modaal inkomen (euro) 34500 35500 36000 36500
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,8 0,7 -3,9 -2,2

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 5,7%-punt en een neerwaarts effect van 4,6%-punt in 2021.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 3%-punt. In 2021 is er een neerwaarts effect van 3%-punt.

Contactpersonen

Contactpersonen