Sijbren Cnossen

academic partner, Sector 1 Publieke financiën
Employee image
+31 88 984 60 00 S.Cnossen@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

31 januari 2017

Landbouw en de btw: Lessen uit Europa

Er is weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van de agrarische sector onder de btw. Dit artikel beoogt in deze lacune te voorzien door het in kaart brengen en evalueren van de situatie in de lidstaten van de Europese Unie en enkele andere landen.

18 februari 2016

Economische verstoringen te lijf gaan door vennootschapsinkomen

De 28 vennootschapsbelastingen (vpb’s) in de Europese Unie vormen een lappendeken van heffingen die niet stroken met de neutraliteitseis en het subsidiariteitsbeginsel van de Europese verdragen.

Image for Economische verstoringen te lijf gaan door vennootschapsinkomen
12 maart 2014

Bouwstenen voor een moderne btw

Het btw-regime in Nederland kan beter. De vrijstellingen en het verlaagde tarief veroorzaken economische verstoringen en welvaartsverliezen.

13 december 2010

Drie studies over de BTW

Deze bundel bevat drie studies over de BTW en bevat het voorstel om de overdrachtsbelasting op onroerend goed af te schaffen en in plaats daarvan de waardestijging aan de BTW te onderwerpen.

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.