Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Kwaliteitscontrole

De externe controle op het werk en de werkwijze van het CPB is van groot belang voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van ons onderzoek en voor onze onafhankelijke positie.

Om die reden zijn CPB-publicaties via deze site publiek toegankelijk en vraagt het CPB externe partijen regelmatig om een kritisch oordeel. 

Centrale Plancommissie (CPC)

Het CPB heeft een onafhankelijk extern adviesorgaan: de Centrale Plancommissie (CPC). De CPC komt ten minste twee keer per jaar bijeen en adviseert over het werk en de werkwijze van het CPB. De CPC werd gelijktijdig met het CPB in 1947 ingesteld.

De leden van de commissie zijn afkomstig uit de wetenschap en het bedrijfsleven. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de eenmalige mogelijkheid tot verlenging.

De CPC 2017-2021 bestaat momenteel uit:

  • Ir. drs. Hans Smits, voorzitter (RvB Janssen de Jong Groep)
  • Prof. dr ir Jan van Ours (Tilburg University)
  • Dr  Roel Janssen (schrijver en journalist)
  • Drs. Margot Scheltema (commissaris)
  • Drs. Dirk Jan van den Berg (Sanquin)
  • Peter Blom (Triodos Bank)
  • Drs. Frida van den Maagdenberg (AMC)
  • Prof. dr. Janneke Plantenga (Universiteit Utrecht)

Visitatie

Het CPB wordt iedere drie tot vijf jaar door een externe Visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. De onafhankelijke begeleidingscommissie van het CPB, de Centrale Plancommissie, is opdrachtgever van de visitatie en benoemt de Visitatiecommissie.

De meest recente visitatie dateert uit begin 2016. De huidige Visitatiecommissie bestaat uit internationale, onafhankelijke wetenschappers, beleidsmakers en onafhankelijke deskundigen:

Voorzitter:  Aart Jan de Geus,  bestuursvoorzitter Bertelsmann Stiftung, voormalig plaatsvervangend SG OESO, en oud-minister.

De leden zijn:
• Erzo F.P. Luttmer, hoogleraar economie Dartmouth College
• Reinhilde Veugelers, hoogleraar economie Katholieke Universiteit Leuven
• Charles van Marrewijk, hoogleraar economie, International Business School Suzhou, Xi’an Jiatong-Liverpool University en Utrecht University School of Economics
• Hugo Keuzenkamp, o.a. Raad van Bestuur Westfries gasthuis
• Jolande Sap, o.a. commissaris bij KPN en KPMG, oud-Tweede Kamerlid
• Hans van der Vlist, voormalig DG en SG ministerie VROM, oud-gedeputeerde provincie Zuid- Holland.

Bart van Riel, werkzaam op het SER-secretariaat, fungeert onafhankelijk van het CPB als secretaris van de Visitatiecommissie.

De conclusies over het werk van het CPB zijn te vinden in het rapport ‘Noblesse oblige'  (2016) van de Visitatiecommissie onder leiding van Aart Jan de Geus.

Evenals in vorige edities heeft het  CPB heeft als voorbereiding op deze visitatie een zelfstudie verricht.

De laatste puur wetenschappelijke visitatie van het CPB dateert van januari 2010. Deze commissie stond onder leiding van Martin F. Hellwig en het resultaat is het rapport 'Focusing on quality – Report from the CPB Review Committee 2010'.

In 2013 heeft de laatste puur beleidsmatige visitatie plaatsgevonden. De conclusies daaruit zijn te vinden in het rapport 'Uit de lengte of uit de breedte'. Toen stond de commissie onder leiding van prof. dr J.M.G. Frijns.

Deel deze pagina