Kopafbeelding onderzoek CPB

Decentrale overheden

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het aanbod van publieke voorzieningen en met de recente decentralisaties in het sociaal domein zijn hun taken substantieel uitgebreid.

Programma Decentrale overheden

Het programma doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor de decentralisaties in het sociaal domein. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar kansen en risico’s van de decentralisaties. In vervolgonderzoek is de samenhang van jeugdzorg met voorzieningengebruik na het achttiende levensjaar – die kansen biedt voor een integrale benadering – nader in kaart gebracht. Op het vlak van lokale overheidsfinanciën heeft het programma ondermeer gepubliceerd over uitbreiding van het lokale belastinggebied, over verevening en over de normeringssystematiek. Inkoop binnen het sociaal domein was een ander belangrijk thema. Zo verscheen in 2017 een boek over de markt voor huishoudelijke hulp, dat in samenwerking met het SCP tot stand kwam. Ook is vanuit het programma bijgedragen aan het boek Groei & krimp, over ruimtelijk-economische dynamiek.

Kernthema’s voor de komende jaren zijn de effectiviteit van gemeentelijke beleidsinstrumenten in het sociaal domein, de integratie van statushouders, de toekomst van de financiële verhoudingen.

Belangrijke publicaties:

  • Eerste notitie over kansen en risico’s decentralisaties;
  • Tweede notitie over kansen en risico’s decentralisaties;
  • Notitie over samenhang jeugdzorg en voorzieningen na het achttiende levensjaar;
  • Policy Brief over uitbreiding lokaal belastinggebied;
  • Boek over verevening;
  • Notitie over normeringssystematiek;
  • Boek over de markt voor huishoudelijke hulp;
  • Artikel Groei & krimp.
     

Meest recente publicaties

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

In de periode 2009-2016 zijn de gemeente-investeringen als percentage van het bbp met 40% gedaald, van 1,6% bbp naar 1,0% bbp; in nominale bedragen gaat het om een daling met 27%. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën en de VNG is onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn.

CPB Notitie | 11 juli 2018

64 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein is er voor gemeenten veel te winnen door op een slimme manier in te kopen. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk worden toegelaten tot de markt.

CPB Policy Brief 2018/04 | 21 februari 2018

18 pagina's | pdf document, 2.5 MB

Naar publicatie

Prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp

Het CPB heeft samen met het SCP onderzoek gedaan naar het prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp. Deze vorm van thuishulp werd met de invoering van de Wmo 2007 een van de eerste ondersteuningstaken die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gevallen zijn.

CPB Discussion Paper 373 | 8 februari 2018

24 pagina's | pdf document, 480.6 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina