Kopafbeelding onderzoek CPB

Decentrale overheden

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het aanbod van publieke voorzieningen en met de recente decentralisaties in het sociaal domein zijn hun taken substantieel uitgebreid.

Programma Decentrale overheden

Het programma doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor de decentralisaties in het sociaal domein. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar kansen en risico’s van de decentralisaties. In vervolgonderzoek is de samenhang van jeugdzorg met voorzieningengebruik na het achttiende levensjaar – die kansen biedt voor een integrale benadering – nader in kaart gebracht. Op het vlak van lokale overheidsfinanciën heeft het programma ondermeer gepubliceerd over uitbreiding van het lokale belastinggebied, over verevening en over de normeringssystematiek. Inkoop binnen het sociaal domein was een ander belangrijk thema. Zo verscheen in 2017 een boek over de markt voor huishoudelijke hulp, dat in samenwerking met het SCP tot stand kwam. Ook is vanuit het programma bijgedragen aan het boek Groei & krimp, over ruimtelijk-economische dynamiek.

Kernthema’s voor de komende jaren zijn de effectiviteit van gemeentelijke beleidsinstrumenten in het sociaal domein, de integratie van statushouders, de toekomst van de financiële verhoudingen.

Belangrijke publicaties:

  • Eerste notitie over kansen en risico’s decentralisaties;
  • Tweede notitie over kansen en risico’s decentralisaties;
  • Notitie over samenhang jeugdzorg en voorzieningen na het achttiende levensjaar;
  • Policy Brief over uitbreiding lokaal belastinggebied;
  • Boek over verevening;
  • Notitie over normeringssystematiek;
  • Boek over de markt voor huishoudelijke hulp;
  • Artikel Groei & krimp.
     

Meest recente publicaties

Een economische blik op verevening

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

CPB Boek 27 | 9 februari 2017

92 pagina's | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Naar publicatie

Literatuurstudie ‘Effectiviteit van place-based beleid’

Op het verzoek van de werkgroep 'Agenda Stad’ heeft het CPB een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de Rijksoverheid om met gebiedsgericht beleid, zogeheten place-based beleid, de lokale en nationale economie te bevorderen.

CPB Notitie | 22 december 2016

100 pagina's | pdf document, 2 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina