Kopafbeelding onderzoek CPB

Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in richting ´kenniseconomie´ verandert maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in deze maatschappij.

Foto van een collegezaal vol met studenten

Het programma Onderwijs doet daarom onderzoek naar de factoren die bijdragen aan het opdoen, benutten en verder ontwikkelen van kennis.
 
Centrale vragen binnen het programma Onderwijs zijn: Hoe komt kennis - oftewel menselijk kapitaal - tot stand en wat zijn de opbrengsten van dit kapitaal? Op welke wijze kan beleid bijdragen aan haar productie, welk beleid is effectief en in welke mate? Welke rol is weggelegd voor de bestaande instituties in het onderwijsbestel? Hoe prikkelen zij de belangrijkste actoren in het onderwijsbestel, zoals leraren of leerlingen, tot optimale kennisproductie.

In het bijzonder besteedt het programma aandacht aan educatie van het jonge kind, de overgang van de schoolse periode naar werk en leven lang leren. In 2018 sluit het programma onderzoek af naar de thema’s ‘Onderkant van de Vaardigheidsverdeling’ en ‘Combinatie onderwijs en opvang’. Tegelijkertijd wordt met het oog op een toekomstige update van Kansrijk Onderwijsbeleid een nieuw onderzoeksthema opgestart: ‘Keuzevrijheid in het onderwijs’.

Ook op het gebied van innovatie en wetenschap doet het CPB baanbrekend onderzoek bij het gelijknamige programma. Publicaties van dit programma vind je hier.
 

Meest recente publicaties

Discontovoet onderwijs

Deze notitie beschrijft of er redenen zijn om de discontovoet voor onderwijs te laten afwijken van de standaard discontovoet.

CPB Notitie | 27 november 2017

40 pagina's | pdf document, 379.4 KB

Naar publicatie

Een verloren generatie? Het effect van afstuderen tijdens een recessie

Tijdens recessies stijgt de jeugdwerkloosheid. Jongeren komen moeilijker aan een baan en degenen met een tijdelijk contract verliezen vaak hun baan. In zo’n situatie is te verwachten dat net afgestudeerden moeilijk aan werk komen en vaker werken in banen onder hun niveau. Een belangrijke vraag is of de jongeren die tijdens een recessie starten daar ook op langere termijn nadeel van ondervinden.

CPB Discussion Paper 356 | 6 juli 2017

38 pagina's | pdf document, 1.4 MB

ISBN 978-90-5833-779-5 | Naar publicatie

De effectiviteit van de fiscale aftrek scholingsuitgaven

Het CPB publiceerde in juli 2016 de notitie “Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven”. Deze notitie beschreef het gebruik van de aftrekpost en het effect ervan op de deelname en uitgaven aan scholing. De achterliggende econometrische analyses bij deze notitie zijn nu in detail uitgewerkt in een wetenschappelijk paper, dat ook aanvullende analyses bevat op basis van de recent ontwikkelde techniek ‘regression kink design’.

CPB Discussion Paper 353 | 13 juni 2017

56 pagina's | pdf document, 2 MB

ISBN 978-90-5833-776-4 | Naar publicatie

Deel deze pagina