Kopafbeelding onderzoek CPB

Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in richting ´kenniseconomie´ verandert maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in deze maatschappij.

Foto van een collegezaal vol met studenten

Het programma Onderwijs doet daarom onderzoek naar de factoren die bijdragen aan het opdoen, benutten en verder ontwikkelen van kennis.
 
Centrale vragen binnen het programma Onderwijs zijn: Hoe komt kennis - oftewel menselijk kapitaal - tot stand en wat zijn de opbrengsten van dit kapitaal? Op welke wijze kan beleid bijdragen aan haar productie, welk beleid is effectief en in welke mate? Welke rol is weggelegd voor de bestaande instituties in het onderwijsbestel? Hoe prikkelen zij de belangrijkste actoren in het onderwijsbestel, zoals leraren of leerlingen, tot optimale kennisproductie.

In het bijzonder besteedt het programma aandacht aan educatie van het jonge kind, de overgang van de schoolse periode naar werk en leven lang leren. In 2018 sluit het programma onderzoek af naar de thema’s ‘Onderkant van de Vaardigheidsverdeling’ en ‘Combinatie onderwijs en opvang’. Tegelijkertijd wordt met het oog op een toekomstige update van Kansrijk Onderwijsbeleid een nieuw onderzoeksthema opgestart: ‘Keuzevrijheid in het onderwijs’.

Ook op het gebied van innovatie en wetenschap doet het CPB baanbrekend onderzoek bij het gelijknamige programma. Publicaties van dit programma vind je hier.
 

Meest recente publicaties

Het bereik van de externe productiviteitseffecten van hoger onderwijs

Hoger onderwijs heeft, naast een direct productiviteitseffect op de hoogopgeleiden zelf, ook effect op de productiviteit van anderen. Deze studie onderzoekt waar deze externe productiviteitseffecten van hoger onderwijs precies optreden. De conclusie is dat de externe effecten vooral binnen bedrijven plaatsvinden. Buiten bedrijven zijn de effecten relatief klein, en bovendien begrensd binnen de eigen bedrijfstak en op afzienbare afstand van de werkplaats (ongeveer tien kilometer).

CPB Discussion Paper 381 | 3 september 2018

34 pagina's | pdf document, 1.1 MB

Naar publicatie

Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Deze CPB-notitie brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol) en doet dat voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.

CPB Notitie | 13 juli 2018

36 pagina's | pdf document, 526.2 KB

Naar publicatie

Bewezen (in)effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs

Dit is een CPB Achtergronddocument bij de notitie ‘effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs’. Waar de notitie beoogt om een toegankelijk en handzaam kompas te zijn, biedt dit achtergronddocument meer detail. Dit achtergronddocument behandelt de literatuur die gaat over het voorkomen en inlopen van leerachterstanden in het primair onderwijs, om antwoord te geven op de vraag welke interventies het meest effectief zijn om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind.

CPB Achtergronddocument | 6 juni 2018

48 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Decennium onderwijs- en arbeidsmarktcarrières cohort 2006

Deze rapportage is een achtergronddocument dat hoort bij de CPB Notitie ‘waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt‘. Waar de notitie zich concentreert op de hoofdvragen, beschrijft dit achtergronddocument veel details. Het geeft een uitgebreid overzicht van de onderwijs- en arbeidsmarktloopbanen van jongeren. Deze loopbanen hebben we gesorteerd per vooropleiding in het voortgezet onderwijs.

CPB Achtergronddocument | 23 maart 2018

72 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina