Onze werkwijze

In het jaarlijkse werkplan legt het CPB vooraf vast welke thema’s het gaat onderzoeken. Deze thema’s bepaalt het CPB zelf, op basis van economische (beleids-)trends. De borging van kwaliteit is op verschillende manieren geregeld, onder andere door de gebruikelijke academische checks & balances, maar ook door de in  de wet vastgelegde onafhankelijke positie van het CPB.

Werkplan
Bekijk de werkplannen van het CPB.

Onafhankelijkheid
Het CPB moet ongehinderd onderzoek kunnen doen, zonder ongewenste beïnvloeding. Het Memo over de onafhankelijke positie van het CPB beantwoordt vragen als:
•    Hoe is de onafhankelijke positie van het Centraal Planbureau verankerd in wet- en regelgeving?
•    Kan het CPB zelf beslissen over het moment en de wijze van publiceren?
•    Kan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of een ander departement invloed uitoefenen op de onderzoeksprogrammering of invulling en reikwijdte van de onderzoeksvraag?

Borgen van de kwaliteit 
Het CPB vraagt externe partijen regelmatig om een kritisch oordeel. Daarnaast is er de Centrale Plancommissie (CPC), het onafhankelijk extern adviesorgaan van het CPB. De leden van het CPC komen uit de wetenschap en het bedrijfsleven. 
Leden van de CPC 2017-2021

Verder beoordeelt een externe visitatiecommissie het CPB iedere 3 tot 5 jaar op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. De CPC is opdrachtgever van de visitatie en benoemt de visitatiecommissie. De meest recente visitatie was in 2016, terug te vinden in het rapport ‘Noblesse oblige' (2016) van de visitatiecommissie onder leiding van Aart Jan de Geus.
Leden van de laatste visitatiecommissie

Bekijk de twee laatste beoordelingsrapporten:

Wetenschappelijke toetsing en integriteit
Het CPB werkt  volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze gedragscode is gebaseerd op de principes eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, alsmede op aantal normen voor de onderzoekspraktijk. Daarbij hanteren wij een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit en zijn wij aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit.

Modellen  
Het CPB gebruikt de volgende modellen voor het maken van ramingen. 

Publicatievormen
Het CPB publiceert de resultaten van onderzoek online. Dat kan in de vorm van een rapport, een presentatie, een persbericht of een wetenschappelijk artikel.
Lees meer over de publicatievormen.

Actuele publicaties

Alle onderzoeksresultaten van het CPB zijn te vinden op deze website. Zoek je publicaties ouder dan 8 jaar? Vink dan ook zoek in het archief aan. Na verloop van tijd nemen we de publicaties op in de 'CPB historische collectie'. Deze bevat publicaties vanaf 1946 die niet op de website staan.