Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Organisatie

Met ingang van 1 september 2011 kent het CPB vijf sectoren die onderzoek doen. Daarnaast is er een aantal ondersteunende afdelingen. De directie heeft de algemene leiding.

Organisatieschema van het CPB (dec 2017)

Directie

De directie van het CPB bestaat uit directeur Laura van Geest,  onderdirecteur Jeroen Hinloopen en er is op dit moment nog een vacature voor onderdirecteur.

Communicatie en directiesecretaris

De afdeling Communicatie en directiesecretaris ondersteunt de directie in brede zin en verzorgt de in- en externe communicatie.

Interne zaken

De afdeling Interne zaken en beheer is verantwoordelijk voor de financiële administratie, personeelszaken, post- en archiefbeheer, facilitaire zaken, biedt het gehele CPB secretariële ondersteuning via de secretaressepool en is verantwoordelijk voor de bibliotheek. De bibliotheek heeft tot taak het opbouwen, beheren en toegankelijk maken van literatuur en elektronische informatie op het terrein van de economie. De bibliotheek werkt primair voor de informatiebehoefte van het CPB. Externe bezoekers zijn na afspraak met de bibliotheek welkom op werkdagen van 8.30 tot 15.30. Alleen CPB-uitgaven worden extern uitgeleend. De uitleentermijn bedraagt één maand. De meeste CPB-publicaties zijn gratis digitaal beschikbaar op de website.

Informatietechnologie en onderzoeksondersteuning

De afdeling Informatietechnologie en Onderzoeksondersteuning beheert alle computerapparatuur en -programmatuur en ondersteunt onderzoekers bij het gebruik van kwantitatieve methoden en technieken en de software voor het gebruik van econometrische modellen.

Sector 1 Publieke financiën

De sector Publieke financiën wil een breed vertrouwde bron zijn van ramingen, second opinions en economische (beleids-)analyses op het terrein van de publieke financiën.  Hiertoe maakt de sector reguliere ramingen van de overheidsfinanciën en de koopkrachtontwikkeling ten behoeve van de begrotingscyclus. Het onderzoek van de sector draagt bij aan inzicht in de optimale inrichting van het begrotingsbeleid, de belastingstructuur en de sociale zekerheid. Naast de eindverantwoordelijkheid voor de productie van kortetermijnramingen, zoals Centraal Economisch Plan (CEP) en Macro Economische Verkenning (MEV), verleent de sector op verzoek beleidsondersteuning aan (voornamelijk) ministeries en politieke partijen. Academic partners van de sector zijn de hoogleraren E. Verhulp, Koen Caminada, Lex Meijdam, Pierre Koning en Sijbren Cnossen.

Sector 2 Macro-economische analyse

De sector Macro-economische analyse is het kenniscentrum voor de macro-economie van de Nederlandse overheid. De sector maakt ramingen voor de korte en middellange termijn voor de Nederlandse en internationale economie en analyses naar macro-economische ontwikkelingen en beleidsvragen. Nieuw in de sector is het programma Macro Financieel dat zich richt op de interactie tussen de financiële en reële aspecten van de economie. De academic partners zijn Wilco van Dijk, Robert Inklaar, Clemens Kool en Dirk Schoenmaker.

Sector 3 Arbeid, onderwijs en pensioenen

De sector Arbeid, onderwijs en pensioenen verricht economische analyses en ramingen op deze drie gebieden. Centraal staat de vraag naar de gevolgen van instituties op het onderwijs, de werkgelegenheid en de fase na het werkzame leven. Het onderzoek richt zich onder andere op de arbeidsmarkt voor middengroepen, risicodeling in het pensioenstelsel en onderwijsinvesteringen in het jonge kind. De hoogleraren Maarten Goos, Casper van Ewijk  en Dinand Webbink zijn de academic partners.

Sector 4 Marktordening

De sector Marktordening is het kenniscentrum voor economische analyses op het gebied van ordenings-, transitie- en reguleringsvraagstukken vanuit een Nederlands en Europees beleidsperspectief. Centraal staat de vraag welke taken het best door de overheid uitgevoerd kunnen worden, welke door de markten, en hoe overheidsinterventie die markten beter kan laten functioneren. Hoe kan zorg doelmatiger, hoe stimuleren we innovatie en hoe dragen financiële markten op een robuuste manier bij aan de economie? De missie is om een gezaghebbende en breed vertrouwde bron  te zijn van wetenschappelijke economische onderbouwing voor beleid op het vlak van ordeningsvraagstukken rond zorg, innovatie en wetenschap, en financiële markten. De sector is ook eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten voor de Tweede Kamer en de zorgramingen. De academic partners zijn Robert Dur, Erik Schut, A. Gerbrandy en A.R. Soetevent.

Sector 5 Fysieke omgeving

De sector Fysieke Omgeving is een belangrijk kenniscentrum voor de ontwikkeling en toepassing van samenhangende en beleidsrelevante economische analyses. De sector bestrijkt het terrein van infrastructuur, mobiliteit, water, duurzaamheid en de ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio. De ontwikkeling, verbreding en verdieping van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) ligt in het hart van de sector. De sector wil een gezaghebbende en breed vertrouwde bron van wetenschappelijke economische onderbouwing van beleidsvragen op dit terrein zijn. Academic partners zijn Daan van Soest en Maarten Allers.

Deel deze pagina