Kopafbeelding perscentrum CPB

Persberichten

Beperkte beoordeling CPB van maatregelen klimaatakkoord

Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten.

28 september 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn.

19 juni 2018

Persuitnodiging: CPB-bijeenkomst over circulaire economie: economie en ecologie in balans

Dit jaar staat de CPB Lecture in het teken van een meer circulaire economie. Het streven hier naar heeft in de afgelopen jaren maatschappelijk steeds meer belang gekregen. Woensdagochtend publiceert het CPB nieuw onderzoek over effectief circulair economisch beleid. ’s Middags wordt de CPB-publicatie toegelicht door Gerbert Romijn (onderzoeker bij het CPB) en spreken Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en Don Fullerton, hoogleraar Financiering aan de University of Illinois en expert op het gebied van efficiënt milieubeleid.

18 juni 2018

Nieuwe opzet doorrekening verkiezingsprogramma’s bevalt goed

De nieuwe opzet van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, Keuzes in Kaart 2018-2021, door het Centraal Planbureau (CPB) bevalt goed. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie die het bureau heeft uitgevoerd onder politieke partijen, ministeries en journalisten. De huidige omvang en breedte van de thema’s zijn behapbaar, voor zowel het CPB als voor de politieke partijen. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft er begrip voor dat de analyse minder breed is dan voorheen.

2 juni 2018

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

De effecten van globalisering vallen voor Nederland mee vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit komt doordat het effect op de lonen en werkloosheid enerzijds relatief beperkt is, anderzijds verzacht de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid de pijnlijke gevolgen. De toenemende globalisering betekent wel dat de Nederlandse regelingen met de tijd mee moeten gaan, willen ze hun herverdelende werking blijven behouden.

1 juni 2018

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen momenteel niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een chaotische Brexit zonder overeenstemming over wet- en regelgeving, een escalatie van de handelsoorlog met de VS, de recente deregulering van grote banken in dat land en de ontwikkelingen in Italië. Hoewel Nederlandse financiële instellingen weinig schuldpapieren van Italiaanse banken of de Italiaanse overheid bezitten, kan een door Italië in gang gezette Europese recessie, ook ons land treffen.

29 mei 2018

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

Morgen, dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze rapportage speciale aandacht voor de situatie in Italië, de toekomst van de bankenunie en cryptovaluta. Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de Risicorapportage op achtergrondbasis toelichten. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.

28 mei 2018

Bijeenkomst ‘Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders Maakt het uit wie waar terechtkomt?’

Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Tot voor kort werd bij de toewijzing van vergunninghouders aan gemeenten geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Het CPB publiceert op 23 mei om 7 uur nieuw onderzoek dat in beeld brengt wat er te winnen valt door dit wel te doen. Tijdens een bijeenkomst om 14 uur licht het CPB de publicatie toe.

18 mei 2018

Burgers en bedrijven steunen circulaire economie; slim beleid nodig om gedragsveranderingen te bereiken

Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als deze groepen zelf de pijn ervan voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. Dit zijn enkele van de conclusies uit de ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid'.

16 mei 2018