20 maart 2012

Centraal Economisch Plan (CEP) 2012

CPB: matig herstel economie na 2012

Persbericht
De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. Dat maakt het CPB bekend in het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2012.
No title

Door diverse kleine aanpassingen van in totaal 200 miljoen euro komt in vergelijking met de op 1 maart jongstleden gepubliceerde conceptcijfers het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 afgerond een tiende hoger uit op 4,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De huidige economische recessie duurt voort tot de tweede helft van dit jaar. Voor 2012 wordt een krimp verwacht van ¾ procent bbp. In de jaren daarna volgt naar verwachting licht herstel: 1¼ procent bbp-groei in 2013, 1½ procent in 2014 en 2015. Tegelijkertijd neemt de mediane koopkracht af en loopt de werkloosheid op, met een piek van 545.000 in 2013. De geraamde staatsschuld (EMU-schuld) stijgt naar 76% van het bbp in 2015. Een lichtpunt voor de Nederlandse export is dat de wereldhandel voorzichtig aantrekt en dat de Duitse economie zich positief ontwikkelt. De verwachting is dat de economie pas in 2014 groter is dan in het eerste kwartaal van 2008. Een zesjarige periode waarin per saldo geen economische groei plaatsheeft, is in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen.

Naast de eventuele begrotingsaanpassingen in Nederland is de grootste onzekere factor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Europa is de afgelopen maanden langs de rand van de financiële afgrond gegaan. De situatie lijkt voor het moment stabieler, vooral door ingrijpen van de Europese Centrale Bank, via de Longer Term Refinancing Operations (LTRO), waarbij banken goedkoop geld kunnen lenen bij de ECB. Maar het onderliggende probleem van de zwakke Europese financiële sector is daarmee niet opgelost, hetgeen negatief kan uitwerken op de reële economie.

Gerelateerd:

Volg ons: Twitter (@centraalpb) en op Facebook (CentraalPlanbureau)

foto van de publicatieomslag (CEP 2012)

Lees het bijbehorende persbericht. Bekijk de presentatie van Coen Teulings.

Gerelateerde publicaties:

Het Centraal Economisch Plan 2012, ISBN 978-90-1257-6-444,
vanaf 2 april 2012 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
Fax: 070-3789783
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er ook cijfers t/m 2015 opgenomen.

Downloads

Engels, Excel, 25.5 KB
Engels, Excel, 25.5 KB
Engels, Excel, 25.5 KB
Engels, Excel, 34.5 KB
20 maart 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

In dit CPB Achtergronddocument wordt een nieuwe ramingsregel voor het bijstandsvolume gepresenteerd. Recentelijk is gebleken dat de ramingsregel kan worden verbeterd door preciezer rekening te houden met de doorwerking van voorspelfouten uit het verleden naar toekomstige ramingen.

Het CPB raamt vier maal per jaar de totale bijstandsuitgaven. Het ministerie van SZW informeert gemeenten op basis hiervan drie keer per jaar over de hoogte van het macrobudget in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB): in september van het voorgaande jaar over het voorlopige budget, in juni/juli van het lopende jaar over het nader voorlopige budget en in september van het lopende jaar over het definitieve budget.

Recentelijk is gebleken dat de ramingsregel (1) kan worden verbeterd door preciezer rekening te houden met de doorwerking van voorspelfouten uit het verleden naar toekomstige ramingen. In het onderhavige document wordt op basis van historische gegevens geschat wat de optimale doorwerking van voorspelfouten uit het verleden is. In de ramingen tot aan het CEP 2012 werd nog een ‘ad hoc’ doorwerking toegepast via een zgn. autonome bijstelling. Als bijproduct van deze verbeterde doorwerking vinden we een wat sterkere invloed van de werkloze beroepsbevolking op het bijstandsvolume. Een voorspelfoutenanalyse op basis van tijdreeksen tot en met 2010 laat zien dat de nieuwe ramingsregel aanzienlijk beter presteert dan de oude.

(1) Het betreft hier de ramingsregel die vanaf 2010 in gebruik was. Daarvóór werd een eerdere ramingsregel gehanteerd waarop deze conclusies slechts beperkt van toepassing zijn.

Behorend bij:

Auteurs

Gijs Roelofs
20 maart 2012

Presentatie "Centraal Economisch Plan 2012"

Dit is de presentatie die door Coen Teulings is gebruikt tijdens de persconferentie op 20 maart 2012, waarbij het Centraal Economisch Plan 2012 is gepresenteerd.

Lees ook het persbericht behorend bij het Centraal Economisch Plan 2012.

Downloads

20 maart 2012

Kortetermijnraming maart 2012: matig herstel economie na 2012

De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. Dat maakt het CPB bekend in het Centraal Economisch Plan 2012.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht (CEP 2012).

Kerngegevenstabel 2011-2015, CEP 2012

Internationale economie
 20112012201320142015
Relevante wereldhandel (%)

4,0

-1 3/4

4 1/2

6

6

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,5

2 1/2

1/4

0

-1/4

Concurrentenprijs (%)

5,8

3 1/2

-1/4

1/2

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111

111

111

111

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,29

1,29

1,29

Lange rente (stand in %)

2,9

2,3

2,7

3,0

3,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 20112012201320142015
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,2

-3/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

603,6

609

627

647

669

Consumptie huishoudens (%)

-0,9

-1/2

1/2

1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

0,6

-1

0

-1/4

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
7,2

-3 1/4

7 1/2

6 3/4

5 1/2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

-1 3/4

3 3/4

6 1/4

6 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
1,8

-1/2

3 1/2

4

4

Wederuitvoer (%)

6,3

-3

4

8 1/4

9 1/4

Invoer van goederen (%)

3,7

-1 3/4

3 1/4

5

5 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,7

1/2

1/4

-1/4

-1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,7

2 1/4

-3/4

0

0

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111 3/4

113 3/4

116

118 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2 1/4

1 3/4

2

2 1/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2

1 1/2

2

2 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

1 3/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

2 1/4

1 3/4

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

2

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

2,5

3 1/4

1 1/2

2 1/2

2 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33000

33000

33000

34000

34500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,4

-2 1/4

-1/2

-1 1/2

-2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-1 3/4

0

-1/2

-1/2

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2 3/4

1 1/4

2 3/4

3 1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,4

2 1/2

1

2 1/4

3 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

2,3

2

1 3/4

2

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

2 1/2

1 1/2

1 3/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,6

2

2

1 1/2

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 20112012201320142015
Bevolking (x 1000 pers.)

16690

16765

16835

16835

16835

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8890

8915

8915

8930

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8395

8370

8375

8435

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

500

545

535

495

Werkzame personen (%)

0,3

-1/4

0

1/4

3/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1 3/4

1/4

0

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

1/2

-1/4

0

3/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

5 1/2

6

6

5 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6 3/4

7 1/4

7 1/4

6 1/2

Marktsector (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Productie (%)

1,8

-1 1/2

1 3/4

2

2

Arbeidsproductiviteit (%)

1,5

-3/4

2 1/2

2 1/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,2

-3/4

-3/4

0

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,5

3/4

1

1

1/2

Reële arbeidskosten (%)

2,0

2 1/4

1/4

1 1/2

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,6

81 1/2

79 1/4

78 1/2

79

Collectieve sector
 20112012201320142015
EMU-saldo (in % BBP)

-5,0

-4,6

-4,6

-4,1

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,6

70,2

73,0

75,0

76,0

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,8

38,6

39,0

39,3

Economische groei in Nederland, 2008-2013

 Economische groei in Nederland, 2008-2013

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven