27 mei 2014

Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van beleidsvarianten voor het verplicht aflossen van de studieschuld.
No title

De gemiddelde studieschuld voor studenten in HBO en WO zal in de toekomst hoger uitvallen door de invoering van een sociaal leenstelsel waarbij de basisbeurs wordt vervangen door de mogelijkheid om een lening aan te gaan. De varianten van het sociaal leenstelsel in deze CPB Notitie vallen uiteen in twee categorieën:

a) annuïtair terugbetalen naar draagkracht en b) inkomensafhankelijk terugbetalen.

Deze CPB Notitie rapporteert de gemiddelde aflossing en de inkomenseffecten die van deze varianten uitgaan. Met het inkomenseffect wordt bedoeld hoeveel een afgestudeerde kwijt is aan (extra) aflossing als percentage van zijn belastbaar huishoudinkomen uit werk en woning (Box 1). In deze CPB Notitie worden inkomenseffecten via Box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) buiten beschouwing gelaten.

Deze CPB Notitie is een vervolg op een eerder verschenen notitie van 7 juni 2013. De opbouw van deze notitie is als volgt. In paragraaf 2 worden de huidige regels voor terugbetaling uitgelegd. Ook komen de kenmerken van de twee onderzochte hoofdvarianten aan bod. Paragraaf 3 analyseert vervolgens de verwachte mate van terugbetaling van de studieschuld. Paragraaf 4 gaat in op de inkomenseffecten van de extra terugbetaling.

Downloads

Auteurs

Karen van der Wiel

Lees meer over