26 juni 2001

Toekomstig telecommunicatiebeleid: een analysekader

Telecombedrijven prikkelen tot investeren

Persbericht
Ontwikkelingen op telecomgebied plaatsen beleidsmakers voor tal van uitdagingen. Hoe kunnen beleidsmakers problemen tijdig herkennen? Welk beleid kan zowel ondernemers investeringsprikkels geven als consumenten beschermen?

In de vandaag verschenen studie 'Future policy in telecommunications, an analytical framework', schetst het Centraal Planbureau (CPB) de volgende drie beleidsuitdagingen:

  • Veilingen
    Het is vaak goed om licenties waarbij bijvoorbeeld frequenties of kanalen verdeeld moeten worden (zoals bij UMTS), te vergeven via een veiling. Het belang van een goed veilingontwerp is daarbij groot. Goed ontworpen veilingen bieden ruimte voor toetreding en zorgen daarmee voor een snelle introductie van nieuwe diensten. De toetreders zijn er immers bij gebaat snel een plaats te veroveren op de markt. Slecht ontworpen veilingen kunnen toetreders daarentegen afschrikken en daarmee investeringen ontmoedigen, hetgeen dan weer achteraf door regulering gerepareerd moet worden. Zo dienen toezichthouders, zoals nu bij UMTS, ingewikkelde afwegingen te maken bij het delen van netwerken door marktpartijen en bij het toelaten van bedrijven zonder netwerk. Een goede marktopzet vergemakkelijkt de taak van de toezichthouder en stelt hem in staat meer op de mededingingswet te vertrouwen.

  • Huidige versus toekomstige consumenten
    Het beleid moet soms kiezen tussen de belangen van huidige en toekomstige consumenten. Bij toegang tot het netwerk leiden lage toegangstarieven tot intensieve concurrentie in diensten (goed voor huidige consumenten), maar kan het investeringen ontmoedigen (slecht voor toekomstige consumenten). Een oplossing hiervoor bestaat in het hanteren van flexibele toegangstarieven: lage toegangstarieven nu, maar met de garantie van hogere toegangstarieven in de toekomst. Zo houden bedrijven een prikkel om zelf in netwerken te investeren. In het algemeen geeft beleid dat de nadruk legt op investeringsprikkels van marktpartijen, de beste kans op goede concurrentie op langere termijn.

  • Speciale mededingingsproblemen
    Telecommunicatiemarkten behoeven speciale mededingingsaandacht op een aantal terreinen. Ten eerste geven relaties tussen bedrijven in de productieketen (bijvoorbeeld een fusie of alliantie tussen een bedrijf met een netwerk en een distributiebedrijf) meer mogelijkheden tot misbruik van marktmacht dan in andere bedrijfstakken. Ten tweede zijn veel telecom-markten zogeheten 'gesloten oligopolies'. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal bedrijven op de markt is en dat er geen uitzicht is op gezonde concurrentie door toetreders. In een dergelijke markt dreigt een aantal gevaren. Zo verslapt de concurrentie door een financiële deelneming van een telecom-bedrijf in een concurrerend bedrijf. Ook kunnen bedrijven mèt een eigen netwerk met behulp van een nieuwe technologie hun eigen klanten bevoordelen (bijvoorbeeld in snelheid van de verbinding). Dat belemmert een eerlijke concurrentie.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het doel is de analyse van een beperkt aantal ontwikkelingen die voor beleidsmakers exogeen zijn. De beleidsvraagstukken die zich voordoen, hangen voornamelijk samen met de afruil tussen zogenaamde statische en dynamische efficiëntie. We nemen drie exogene ontwikkelingen in beschouwing: groei van het internet via mobiele telefoons, de toenemende vraag naar breedbandcapaciteit, en de allianties en consolidering van de Europese mobiele telefonie-industrie.

Deze studie analyseert toekomstige beleidsvragen waarbij de afruil tussen elk van de exogene ontwikkelingen centraal staat, brengt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de industrie in kaart gegeven zekere sleutelfactoren, en doet suggesties voor richtingen waarin de markt kan worden gestimuleerd naar een optimale toestand van hoog dynamische en hoog statische efficiëntie. Dit werk is mede gefinancierd door de OPTA.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Auteurs

Paul de Bijl
M. Bennett
Marcel Canoy