9 maart 2004

Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Voordeel van private uitvoering van WGA ongewis

Persbericht
Bij de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) staat het kabinet voor de keuze tussen publieke uitvoering door het UWV en private uitvoering door verzekeraars. Het is ongewis of het voordeel van private uitvoering in de toekomst de nadelen zal overtreffen.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag openbaar gemaakte CPB Notitie Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB de premieberekeningen van UWV en Verbond van Verzekeraars met betrekking tot de WGA onderzocht.

Het voordeel van private uitvoering is dat verzekeraars een grotere prikkel tot schadelastbeperking hebben. Dit heeft bij goede marktwerking een premieverlagend effect. De vraag is echter in hoeverre een concurrerende markt voor particuliere WGA-verzekeringen zal ontstaan. De concurrentie zal beperkt worden doordat verzekeraars met 5-jaarscontracten willen gaan werken en door zogenoemde omschakelkosten bij verzekerde bedrijven. Wanneer een klant namelijk zowel de verzuimbegeleiding als de reïntegratie-inspanningen en de WGA- en ziekteverzuimverzekering bij een particuliere verzekeraar onderbrengt, dan vergt dit van de klant ook een investering van tijd en energie in een veelal klantspecifiek dienstenpakket.

Tegenover een mogelijk premieverlagend effect van de grotere prikkels tot schadelastbeperking bij private uitvoering staat het premieverhogende effect van een winstopslag en hogere uitvoeringskosten. Bij de uitkeringsadministratie kunnen verzekeraars minder profiteren van schaalvoordelen. De uitvoering is namelijk versnipperd over meerdere verzekeraars en blijft per individu ook maar 5 jaar in private handen. Daarnaast hebben de verzekeraars verwervingskosten. Onduidelijk is hoe de twee onderscheiden effecten op de premie zich tot elkaar verhouden.

Het Verbond van Verzekeraars en het UWV hebben offertes uitgebracht voor de uitvoering van de WGA. Het CPB merkt op dat de vermelde premies geen bindend karakter hebben. In plaats van offertes gaat het eigenlijk om vrijblijvende doorrekeningen van het premieniveau bij private dan wel publieke uitvoering van de WGA. Door een verschil in gehanteerde uitgangspunten en een gebrek aan transparantie van de verdere berekeningen zijn de premies van UWV en Verbond bovendien niet geheel vergelijkbaar.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De keuze gaat tussen publieke uitvoering door het UWV en private uitvoering door verzekeraars. Ten behoeve van de beoordeling zijn ook de achterliggende offertes van het UWV en het Verbond van Verzekeraars ter beschikking gesteld. Vanwege de beperkte tijd voor de gevraagde beoordeling biedt deze notitie alleen een kwalitatieve analyse op enkele hoofdpunten.

Lees meer over