24 september 2004

Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute

CPB ziet mogelijkheden voor bedrijfseconomisch rendabele exploitatie Betuweroute

Persbericht
Een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie van de Betuweroute lijkt mogelijk. In alle door het Centraal Planbureau onderzochte scenario's kunnen de variabele onderhouds- en beheerskosten worden gedekt. In de meeste gevallen kunnen àlle exploitatiekosten in de komende decennia worden gedekt.

Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, zijn wel vrij stevige gebruikersvergoedingen nodig. Deze zullen in vergelijking met lagere vergoedingen leiden tot minder spoorvervoer. Vanuit maatschappelijk-economisch oogpunt valt dit echter te prefereren boven het maximaliseren van het spoorvervoer.

Ook als een adequate beprijzing ertoe leidt dat hiermee een deel van de aanlegkosten kan worden terugverdiend, betekent dit niet dat de Betuweroute daarmee een rendabele investering is. Als deze spoorlijn niet was aangelegd, dan had adequaat geprijsd spoorvervoer over het huidige net kunnen plaatsvinden en waren daarmee opbrengsten gerealiseerd. Nu de Betuweroute er vrijwel ligt, is het wel zaak om de maatschappelijke opbrengsten van de spoorlijn zo hoog mogelijk te krijgen. Optimale gebruikersvergoedingen bij zowel de Betuweroute als het bestaande net en een goede regulering vormen de basis om dit doel te bereiken.

Deze conclusies trekt het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute, die vandaag op de website van het CPB openbaar is gemaakt. In deze notitie heeft het CPB op verzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) van de Tweede Kamer geschetst wat de vooruitzichten zijn voor de ontwikkeling van het spoorvervoer over de Betuweroute, inclusief de bedrijfseconomische aspecten. Afgelopen weekend is deze notitie al in de publiciteit gekomen op basis van door de TCI naar buiten gebrachte informatie.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze notitie beschrijft de recente ontwikkelingen in het goederenspoorvervoer, legt de relatie met eerder ontwikkelde scenario’s voor toekomstig spoorvervoer en verkent de mogelijkheden voor een kostendekkende exploitatie van de Betuweroute.

Deze notitie is gebaseerd op informatie en inzichten uit openbare rapporten en statistieken, waarbij het CPB bewerkingen op deze cijfers heeft gemaakt in de vorm van contantewaardeberekeningen op basis van gegevens van afzonderlijke jaren. Bovendien zijn eigen modelberekeningen uitgevoerd om de effecten op de opbrengsten van andere veronderstellingen over vraaguitval door gebruiksvergoedingen berekend. Gelet op de beperkte beschikbare tijd ende doelstelling van deze notitie heeft een gedegen en volledige toetsing van de onderliggende rapporten niet plaatsgevonden. Deze notitie beperkt zich tot bovengenoemde schets.

Lees meer over