18 oktober 2019

Vacature directeur Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een gezaghebbend instituut en maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en relevant voor de beleidsvorming in Nederland. Het werk van het CPB bevindt zich daarmee op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. De onafhankelijke positie van het CPB ligt vast in de “Regeling houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de planbureaus”. Deze regeling regelt de juridische en financiële grondslag en de functioneringsvoorwaarden voor de planbureaus. De regeling voorziet in een commissie van toezicht met onafhankelijke leden. Voor het CPB is dit de Centrale Plancommissie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Vacature miv: 1 februari 2020
Salarisschaal: 19
Vacaturenummer: BABD 652-19
Publicatiedatum: 18 oktober 2019
Sluitingsdatum: 1 november 2019

Kerntaken van het CPB zijn het ramen van de economische ontwikkeling en het analyseren van beleidsmaatregelen over een breed scala aan beleidsterreinen. Het CPB publiceert jaarlijks ramingen in het Centraal Economische Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV). Bekende publicaties van het CPB zijn verder de analyse van verkiezingsprogramma's van politieke partijen (Keuzes in Kaart) en maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten. Daarnaast doet het CPB beleidsanalyse op een breed terrein, zoals arbeidsmarkt, zorg, klimaat, onderwijs, pensioenen, financiële markten en innovatie. Ook verzorgt het CPB wetenschappelijke publicaties. Het CPB is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding onder meer door participatie in onderraden van de ministerraad en ambtelijke voorportalen. Voorts wordt intensief contact onderhouden met relevante actoren waaronder departementen, sociale partners en wetenschap.

De algemene leiding van het CPB bestaat uit een directeur en twee directieleden. Zij functioneren als een collegiaal managementteam. Het CPB werkt in een projectstructuur en kent vijf sectoren waarbinnen beleidsanalyses, ramingen en onderzoek plaatsvinden. De vijf sectoren zijn Publieke Financiën, Macro economische Analyse, Arbeid, Onderwijs en Pensioenen, Marktordening en Fysieke Omgeving. Daarnaast zijn er drie stafdelingen. De formatie van het CPB omvat circa 115 fte.

Meer informatie over het CPB: www.cpb.nl. Meer informatie over het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

De opgave

  • Borgen van de maatschappelijke relevantie en de onafhankelijke positie van het bureau. Uit een onlangs uitgevoerde verkorte visitatie blijkt dat het CPB een autoriteit is die breed gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Het is de taak van de directeur deze onafhankelijke positie en de hoge kwaliteit van het werk te blijven waarborgen, waarbij het bureau zich ook blijft richten op maatschappelijk relevante beleidsuitdagingen. Daarbij is transparantie, heldere communicatie en soms lef over welke keuzes en aannames het bureau maakt van groot belang, zeker in een tijd waarin er kritisch naar kennisinstellingen wordt gekeken. De directeur slaat in verschillende contexten de juiste toonhoogte aan en is in staat effectief te opereren in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
  • Grote maatschappelijk vraagstukken van de toekomst breed blijven oppakken. Het CPB richt zich op actuele, maatschappelijk relevante onderwerpen. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij met het bureau nieuwe systeemvraagstukken oppakt (bijvoorbeeld de energietransitie en de toekomst van de zorg en het onderwijs) en daarbij het brede integrale perspectief rond maatschappelijke thema’s schetst. Daarbij kan de samenwerking met de andere planbureaus worden versterkt (ieder vanuit zijn eigen rol).
  • De hoge werkdruk binnen het bureau beheersbaar maken. Het bureau moet de personele capaciteit goed afstemmen, zodat naast het ramingswerk en een werkprogramma met grotere (systeem) vraagstukken, ook aan de ad hoc verzoeken van departementen kan worden voldaan. Aandachtspunt is dat in de politiek-bestuurlijke omgeving van het CPB zaken snel moeten worden opgepakt om relevant te kunnen zijn. De directeur maakt in het werkprogramma ruimte voor extra verzoeken en draagt zorg voor een scherpe prioritering en een goede balans tussen de formaties van vaste en tijdelijke medewerkers (flexibele schil).

Wat vraagt dit van u?
Het CPB is een gezaghebbend instituut. Dit gezag staat of valt met de kwaliteit van het werk van het CPB. De directeur geeft leiding aan het bureau. U bewaakt deze kwaliteit, straalt gezag uit naar de organisatie, geeft inhoudelijk sturing en versterkt het kwaliteitsbewustzijn. U draagt dit ook uit naar buiten. U functioneert in een dynamische, bestuurlijke, politieke en beleidsinhoudelijke omgeving.

De nieuwe directeur

  • is een, bij voorkeur gepromoveerd, econoom. U beschikt over een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke en politieke sensitiviteit en een scherp oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de positie van het CPB daar binnen. U neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van politiek, bedrijfsleven en belangengroepen. Inhoudelijke kennis van publieke financiën is een pre;
  • is een inspirerend topmanager. U beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en uitstekende managementkwaliteiten. U bent een inspirerend leider en u heeft oog voor de belangen van de organisatie en de ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. U heeft bewezen dat u organisaties in de goede richting kunt ontwikkelen;
  • is in staat om economische materie snel te kunnen doorgronden en kritisch door te vragen op de inhoud. U kunt daarmee enig tegenwicht bieden aan bijvoorbeeld de directieleden met een wetenschappelijk profiel; U bent analytisch en u heeft affiniteit met onafhankelijk toegepast onderzoek;
  • is in staat om de onderzoeksresultaten van het CPB inhoudelijk en met diepgang te presenteren, zowel in- als extern. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en bij voorkeur ervaring met mediaoptredens;
  • heeft visie op de inhoudelijke ontwikkeling en positie van het CPB. Van het CPB worden voor de onderbouwing van besluitvorming goede ramingen en beleidsrelevante economische analyses die kwalitatief hoogstaand zijn verwacht. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en relevantie van de producten van het CPB die tezamen de autoriteit van het CPB bepalen. U hebt een visie hoe u die kunt behouden en versterken. Ook bent u in staat om uw visie op de strategische prioriteiten van het CPB naar de praktijk van de werkzaamheden van het bureau te vertalen.

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap [ https://www.algemenebestuursdienst.nl/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap ] is gesteld dat er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van directeur CPB behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn. Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Daarnaast maakt ook een AIVD-onderzoek, categorie A, deel uit van het selectieproces en zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag voor 1 november 2019 per e-mail. Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 652-19 naar het e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl.

Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij M.R.P.M. (Maarten) Camps, secretarisgeneraal van het ministerie van EZK, telefoonnummer 070-379 6558 (secretariaat).

Nadere informatie over de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij: Aris Jan Hofker, MD-Consultant Bureau ABD, telefoon 06-21101923 (maandag tot en met donderdag), e-mail: aris-jan.hofker@minbzk.nl

De oriënterende gesprekken vinden plaats in de periode tot 5 november 2019. De selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats op 14 november 2019.