Wat doet het CPB?

Het Centraal Planbureau wil hét economische onderzoeksinstituut van Nederland en daarmee ook internationaal toonaangevend zijn.

Jaarlijks stelt het CPB vast waar ze onderzoek naar gaat doen. Om beleidsmakers en politici te ondersteunen in hun beleidsbeslissingen doen we economisch wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit analyses en ramingen. We rekenen verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door. Ook maken we op verzoek analyses voor andere partijen zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Position Paper 'Economisch inzicht voor beter beleid' is de leidraad voor de organisatie voor de komende jaren. Het schetst de ontwikkelingen die we als organisatie op ons af zien komen en daarmee de uitdagingen waar we voor staan.

Economische beleidsanalyse
Globalisering, onderwijs, vergrijzing, zorg, de werking van financiële markten, marktordening in de telecommunicatie: dit is slechts een greep uit de mogelijke onderzoeksthema's van het CPB. Ook beleidsvoorstellen en effecten van bestaand beleid kunnen onderwerp van analyse zijn. Al sinds de jaren vijftig maken we maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote projecten zoals de MKBA’s van het Deltaplan, de inpoldering van Oost-Flevoland en de Betuwelijn.

Ramen en voorspellen
Jaarlijks publiceert het CPB vier ramingen van de ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale economie. De belangrijkste twee zijn het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in het voorjaar verschijnt en de Macro Economische Verkenning (MEV), die elk jaar op Prinsjesdag verschijnt. In juni en december publiceert het CPB kortere, bijgewerkte ramingen. 

De ramingen van het CPB vormen de officiële grondslag voor de rijksbegroting. De afdeling Advisering van de Raad van State houdt toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels. Het CPB en de Raad van State hebben werkafspraken over hun rollen en samenwerking. 

Ramingen zijn de best beschikbare inzichten op dat moment - maar zeker geen harde voorspellingen. Veel verschillende en steeds veranderende factoren hebben invloed op de economie, zowel nationaal als internationaal. Nederland en de wereld maken op dit moment een ongekende crisis mee. Het CPB wil, samen met de andere planbureaus, in deze periode een actieve bijdrage leveren om het beleid te ondersteunen met onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten en ramingen. Bekijk de coronapublicaties van het CPB.

Verkiezingen en formatie
Aan het begin van elke verkiezingscyclus verschijnt de middellangetermijnverkenning (MLT). Deze beslaat een periode van vier jaar. De MLT biedt een uitgangspunt voor de politieke beleidsvorming binnen politieke partijen en tijdens de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen.

Sinds 1986 rekent het CPB op verzoek van politieke partijen de gevolgen van de verkiezingsprogramma’s door. De kiezer kan partijprogramma’s zo objectiever vergelijken. Bekijk ook het overzicht met publicaties ter voorbereiding op verkiezingen.

Na de verkiezingen analyseert het CPB - op verzoek van de informateur – de beleidsvoorstellen tijdens de coalitiebesprekingen of die van het coalitieakkoord. De laatste doorrekening van het coalitieakkoord is van oktober 2017.

National Productivity Board
Er is sprake van neergang in productiviteitsgroei in de OESO-landen en ook in Nederland vertraagt de structurele groei.  Dit is de aanleiding geweest voor de Europese Commissie om voor te stellen om in elk euroland een National Productivity Board op te richten. De Raad van ministers van de EU heeft dit voorstel overgenomen . Een NPB is een organisatie die de productiviteit van een land onderzoekt en daarover publiceert. Het Kabinet heeft het CPB in april 2017 aangewezen als NPB.  Het bureau heeft daarbij een bijzondere positie, omdat het binnen de EU vaak als voorbeeld wordt gezien. Lees meer over het CPB-thema Productiviteit.

Geschiedenis CPB
Het Centraal Planbureau is in september 1945 opgericht, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oprichters waren van mening dat Nederland behoefte had aan een Planbureau dat de wetenschappelijke kennis en inzichten zou leveren die de overheid nodig had bij het voeren van actief economisch beleid.
Meer over de geschiedenis van het CPB