Zoekresultaten

Er zijn 24 zoekresultaten voor *.
11 september 2013

Flexibele pensioenopname in de eerste pijler

Dit onderzoek laat zien dat keuzevrijheid in de ingangsdatum van de pensioenuitkering in de eerste pijler zowel de welvaart van laagopgeleiden als die van hoogopgeleiden kan verbeteren.

No title
13 juni 2013

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat

De subwerkgroep Uniforme rekenmethodiek heeft het CPB gevraagd hoe de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen in termen van koopkracht bepaald kan worden.

No title
1 februari 2013

Generatie-effecten versobering pensioenopbouw

Het CPB is gevraagd om de generatie-effecten van de versobering van de pensioenopbouw te bepalen en aan te geven welke pensioenopbouw de verschillende generaties kunnen en konden opbouwen.

No title
24 september 2012

Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket

Deze CPB Notitie bevat een nadere toelichting op de generatie-effecten van het septemberpakket zoals beschreven in de CPB Notitie 'Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)'.

No title
30 juni 2011

Flexibele uittreding en portfoliokeuze

Dit onderzoek analyseert de relatie tussen flexibele uittreding - de mogelijkheid om individueel de datum te kiezen waarop men stopt - en spaar- en beleggingsgedrag over de levensloop.

No title
30 maart 2011

Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen

Deze notitie analyseert een aantal aspecten die van belang zijn bij een hervorming van het aanvullend pensioen. Het doel is om kwantitatief inzicht te geven in de centrale bouwstenen van een nieuw pensioencontract.

No title
2 juni 2010

De ijking van GAMMA 2010

In dit memorandum wordt verslag gedaan hoe GAMMA wordt gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsuitgaven te onderzoeken.

27 januari 2010

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen; Antwoorden op enkele vragen

Dit memorandum geeft antwoorden op vragen van de commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen.

13 februari 2009

Verhoging AOW-leeftijd en dekkingsgraad pensioenen

Dit memorandum beoogt te verduidelijken welke veronderstellingen het CPB heeft gehanteerd bij berekeningen van de effecten van verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

20 november 2006

Een klein stochastisch model van een pensioenfonds met endogene besparingen

Dit memorandum verkent, op een erg algemeen niveau, de gevolgen van een stochastische omgeving voor houdbaarheid en economisch gedrag.