Zoekresultaten

Er zijn 226 zoekresultaten voor *.
29 januari 2008

De kosten en baten van openbaar groen in steden

De vraag naar groenvoorzieningen stijgt met het inkomen.

30 november 2007

Second Opinion op de KBA varianten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeer en Waterstaat vraagt CPB een second opinion uit te brengen over de kentallen KBA (ECORYS) van mogelijkheden van een eerste stap voor de invoering van prijsbeleid voor het wegverkeer in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit

29 november 2007

Welvaartseconomische toets investeringspakketten hoofdwegen, een second opinion

Verkeer en Waterstaat vraagt het CPB om een second opinion van de welvaartseconomische analyse van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

6 november 2007

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Op verzoek van de projectorganisatie OV SAAL heeft het CPB de door ProRail opgestelde ‘Quick Scan MKBA van No Regret maatregelen’ beoordeeld.

28 september 2007

Advies over de Lange-termijnverkenning Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft drie planbureaus en het KiM om een gezamenlijk advies gevraagd over het onderzoek in het kader van het Project Lange termijnverkenning Schiphol.

6 juli 2007

De maatschappelijke kosten en baten van re-integratie

Ten behoeve van MKBA Re-integrateibeleid vraagt SZW het CPB een kwantitatieve inschatting te maken van WW en WWB

14 juni 2007

Zeetoegang IJmuiden, tussentijdse visie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het CPB gevraagd een tussentijdse visie te bepalen met betrekking tot de Zeetoegang IJmuiden

19 april 2007

Quickscan KBA uitbreiding gastransportnet

Het Ministerie van EZ heeft CPB verzocht een quickscan te maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van uitbreiding van het H-gasnet.

6 maart 2007

Herbeoordeling vijf projecten integrale gebiedsopgaven

Deze notitie bevat een globale toetsing van de vijf aangepaste projectvoorstellen: Eindhoven A2-zone, Greenports, Klavertje 4, Hoeksche Waard en IJ-oevers.

15 februari 2007

Second opinion op de Beleidsstrategie Binnenvaart

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op de studie “Beleidsstrategie Binnenvaart” uitgevoerd door PRC