Zoekresultaten

Er zijn 228 zoekresultaten voor *.
9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Publicatie

Tweede Kamerlid mevrouw Bussemaker heeft het CPB verzocht om een voorstel tot aanpassing van het huidige WAO-stelsel te analyseren.

5 april 2005

Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?

Publicatie

Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?

25 maart 2005

Analyse SER-voorstel hervorming WW

Publicatie

De voorzitter van de commissie sociale zekerheid van de SER heeft het CPB verzocht om een pakket voorstellen tot hervorming van de WW en daarmee samenhangende regelingen door te rekenen

28 februari 2005

Naar een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Publicatie

CPB visie over de kabinetsnotitie “Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen”; een eerste aanzet

10 november 2004

Validatie ABF-berekeningen nieuw huurbeleid

Publicatie

CPB valideert ABF berekeningen rond modernisering huurbeleid

18 oktober 2004

Naar een efficiente werkloosheidsverzekering in Nederland

Publicatie

Dit memorandum is onderdeel van een bredere studie naar de toekomst van de Nederlandse welvaartstaat die eind 2005 uitkomt.

11 oktober 2004

Samenvatting CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop

Publicatie

Dit memorandum is een samenvatting van de CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop.

27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

Publicatie

SP vraagt CPB de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling eigen woning

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publicatie

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling