Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien

3 augustus 2007

Het effect van een vliegticketbelasting: een second opinion

Publicatie

Het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op het onderzoek van Significance/SEO naar de effecten van de introductie van een vliegticketbelasting

8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Publicatie

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Publicatie

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

29 maart 2007

Omgaan met onzekerheid in beleid

Publicatie

Onzekerheid speelt een rol op vele beleidsterreinen, zoals bij dierziektecrises, het klimaatbeleid of het begrotingsbeleid.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

Publicatie

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.

7 februari 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Publicatie

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord

19 januari 2007

Houdbaarheidseffecten van participatiebeleid

Publicatie

De SER heeft het CPB gevraagd enkele beleidsopties in kaart te brengen waarbij de houdbaarheid verbetert door meer arbeidsparticipatie.

9 januari 2007

Actuele beeld houdbaarheid overheidsfinanciën

Publicatie

De uitkomst van de vergrijzingsstudie (CPB, maart 2006) is dat de overheidsfinanciën op lange termijn niet houdbaar zijn

9 januari 2007

Actuele beeld overheidsfinanciën 2006-2011

Publicatie

Deze notitie schets aan de hand van nieuwe gegevens een actueel beeld van de overheidsfinanciën voor de periode 2006-2011