Kopafbeelding publicaties CPB

Naar een prudent niveau van de overheidsschuld

CPB Policy Brief 2013/05, 5 juni 2013

Een analyse van de macro-economische effecten van staatsschuld, met name de mogelijke effecten van staatsschuld op de rente en economische groei. Dit is een aanvullende analyse op de gebruikelijke CPB-analyse van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Daarin staan arrangementen van de verzorgingsstaat centraal.

Lees ook het bijbehorende persbericht en de bijbehorende achtergronddocumenten ‘De naakte feiten over de Nederlandse overheidsschuld’ en ‘Prudent debt level: a tentative calculation’.

Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2007 is de overheidsschuld flink gestegen. Boven een bepaald niveau kan de schuld de rente opstuwen en een belemmering vormen voor de economische groei. Bij welk niveau dat gebeurt en in welke mate, is onzeker en hangt van de omstandigheden af. Voor eurolanden wordt dit niveau vaak geschat op circa 80% à 100% bbp. Overigens heeft een zekere overheidsschuld ook positieve effecten op de economie, bijvoorbeeld vanwege de rol die overheidsobligaties spelen voor het goed functioneren van financiële markten. Schuld kan ook een rol spelen bij het opvangen van tijdelijke schokken en het financieren van overheidsinvesteringen.

De analyse in deze CPB Policy Brief biedt een aanvulling op de gebruikelijke CPB-analyse van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Daarin staan de arrangementen van de verzorgingsstaat centraal; in deze CPB Policy Brief worden de macro-economische effecten van staatsschuld geanalyseerd, met name de mogelijke effecten van staatsschuld op de rente en economische groei. Om te voorkomen dat de economie door een hoge schuld in problemen komt, is het van belang om op lange termijn het schuldniveau te beperken tot een prudent niveau. Een prudent niveau heeft een veiligheidsmarge tot het schuldniveau dat mogelijk de groei kan schaden. Voor Nederland is zo'n prudent niveau met het huidige pakket van tekortreducerende maatregelen vanaf 2017 zonder grote additionele inspanningen te bereiken binnen één decennium. Een geleidelijke afbouw van schuld is in lijn met het streven naar houdbare overheidsfinanciën met het oog op de vergrijzing.

Deel deze pagina