This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 18, 2010

Scenario middellange termijn: Economische Verkenning 2011-2015

Bij een bbp-groei van 1¼% per jaar loopt het overheidstekort naar verwachting terug van 5,8% bbp in 2010 tot 0,9% bbp in 2015. Dit betekent een tekortvermindering van 27 mld euro.

Dit bestand bevat de achterliggende data van het laatste CPB-scenario voor de middellange termijn:  Actualisatie Economische Verkenning 2011-2015 (verwerking Regeerakkoord).

Het collectief gefinancierde deel van de zorg is de snelst groeiende post van de collectieve uitgaven. Door een daling van de uitgaven op de rijksbegroting in enge zin blijft de totale stijging van de overheidsuitgaven beperkt tot 6½ mld euro tussen 2010 en 2015 en dalen de collectieve uitgaven uitgedrukt in procenten bbp met 2,5%-punt. Belastingen en premies nemen reëel toe met 29 mld euro (2,3%-punt bbp), waarvan 12 mld euro als gevolg van beleid.