Publications related to the "Tweede Kamerverkiezingen"

This page show the most relevant publications of the CPB within the context of the Dutch elections. The most documents are in Dutch but the translation of chapter 1 of the Dutch publicatie 'Keuzes in Kaart', 'Charted Choices 2022-2025' is available.

2021
June 30, 2021

Presentatie 'Economisch en budgettair beleid'

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft samen met de president van de Nederlands Bank (DNB), Klaas Knot, een bezoek gebracht aan de informateur, Mariëtte Hamer....

June 22, 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5%...

May 25, 2021
placeholder

Economische aandachtspunten kabinetsformatie

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de...

March 31, 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het...

March 1, 2021
placeholder

Charted Choices 2022-2025

The report, 'Charted Choices' provides an overview of the budgetary and economic consequences of the policy choices made by 10 Dutch political parties.

March 1, 2021
placeholder

Presentatie: Keuzes in Kaart 2022-2025

Deze presentatie is gebruikt door Pieter Hasekamp op 1 maart 2021 tijdens de presentatie van 'Keuzes in Kaart 2022-2025', de doorrekening van de...

2020
December 14, 2020
placeholder

Doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

Op verzoek van het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de effecten op het EMU-saldo, de werkgelegenheid en inkomensongelijkheid van vier mogelijke...

December 7, 2020

Aansluiting tussen analyses van verkiezingsprogramma’s door CPB en PBL

Het CPB en het PBL rekenen allebei verkiezingsprogramma’s door. Daarin werken de beide planbureaus waar mogelijk samen om consistentie in de doorrekening (van ingediende maatregelen) te waarborgen....

November 30, 2020

Doorrekening wijzigingen socialezekerheids- en belastingstelsel PvdA

Op verzoek van de PvdA heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire, inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van verschillende wijzigingen in het belasting- en...

November 26, 2020
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (november 2020)

Naast de novemberraming is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en vormt ook de basis voor het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s....

November 11, 2020

Bijdrage aan het rondetafelgesprek over alternatieven voor het toeslagenstelsel

Er zijn zeker alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel. Maar geen van alle door het Centraal Planbureau onderzochte opties is de volmaakte oplossing. Bij veel van de alternatieven is bijvoorbeeld minder maatwerk...

November 9, 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel ChristenUnie

In de plannen van de ChristenUnie worden nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd en vervallen veel van de bestaande toeslagen, heffingskortingen en...

November 5, 2020
placeholder

CPB Column - Keuzes in Kaart

Dit is de tweede van een reeks blogs over (allerlei aspecten van) het werk van het CPB. Directeur Pieter Hasekamp gaat in op de gigantische klus waar het bureau nu voor staat: het doorrekenen van de...

November 5, 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel GroenLinks

Op verzoek van GroenLinks heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt. In de plannen van GroenLinks worden o.a. nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd, de zorgpremies verlaagd en het wettelijk...

October 15, 2020
placeholder

Promising policies for integration on the labour market, English summary

Large and persistent differences in labour market participation by migration background.

September 25, 2020
placeholder

Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen, net als bij de voorgaande verkiezingen, de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s door te laten rekenen....

September 15, 2020
placeholder

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Naast de MEV is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. In de basisverkenning herstelt de economie geleidelijk van de corona-recessie. Vanwege de grote onzekerheid is er ook een...

July 24, 2020
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode. Negen politieke partijen hebben hiertoe maatregelen aangeleverd....

June 30, 2020
placeholder

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Mobiliteitsbeleid zou zich moeten richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de klimaatopgave, naast het aanpakken van de drukte in de spits. De meeste oplossingen zijn echter niet...

June 23, 2020
placeholder

Kansrijk Onderwijsbeleid: update

In aanloop naar de doorrekening van de verkiezingsprogramma's 'Keuzes in Kaart 2021' zijn voor alle beleidsmaatregelen uit 'Kansrijk onderwijsbeleid 2016' de kosten en opbrengsten opnieuw doorgerekend op basis van de...

June 18, 2020
placeholder

Kansrijk armoedebeleid

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035....

June 4, 2020
placeholder

Kansrijk Woonbeleid: update

Het verminderen van subsidies voor koopwoningen en sociale huurwoningen kan de woningschaarste verkleinen. Daardoor wordt het gemakkelijker voor huishoudens om een woning te vinden die past bij hun voorkeuren en...

May 28, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

In aanloop naar 'Keuzes in Kaart 2021' zijn alle beleidsopties met betrekking tot actief arbeidsmarktbeleid uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid (deel 2, 2016) herzien en waar mogelijk opnieuw doorgerekend op basis van de...

May 19, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt. Als een WIA-uitkering 10% verlaagd wordt, neemt het aantal...

May 7, 2020
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als...

April 30, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht. Op basis van de meest recente inzichten uit de internationale literatuur, heeft het Centraal Planbureau (CPB) de...

April 30, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

Deze notitie is een update van hoofdstuk 3 (Beleid inzake uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen) uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 (KAM II), 2016. De kosten en opbrengsten van alle beleidsopties zijn geactualiseerd...

April 21, 2020
placeholder

Kansrijk belastingbeleid

Een lagere zorgtoeslag leidt tot een hoger arbeidsaanbod , maar de inkomensongelijkheid stijgt. Een CO2-belasting draagt bij aan het klimaat en het overheidsbudget, maar levert ook een lastenverzwaring op voor het...

March 10, 2020
placeholder

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?...

2019
November 18, 2019
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt ertoe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt....

November 18, 2019

Persbriefing en publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op maandag 18 november 10.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de middellangetermijnverkenning. Deze verkenning beoogt één van de bouwstenen te zijn voor de vorming van het beleid in 2022 -2025 en ligt ten...

November 7, 2019
placeholder

‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

Wat is het effect van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen op de economie? In steeds meer landen slaan planbureaus hiervoor aan het rekenen. Op 4 en 5 november 2019 werden in Nederland ervaringen uitgewisseld...

2018
June 2, 2018

Evaluatie Keuzes in Kaart 2018-2021

De nieuwe opzet van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, Keuzes in Kaart 2018-2021, door het Centraal Planbureau (CPB) bevalt goed. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie die het bureau heeft...

2017
February 16, 2017
placeholder

Charted Choices 2018-2021

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has published the results of its assessment of the election manifestos. The report, Charted Choices 2018-2021, contains an analysis of the financial-economic choices made by 11 Dutch political parties. Differences between them proved to be large; both in the types of measures chosen by the various parties and in the resulting effects.

2016
November 2, 2016
placeholder

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Met een naar internationale maatstaven gemiddeld publiek investeringsniveau behalen Nederlandse wetenschappers uitstekende prestaties. Nederlandse wetenschappers publiceren vaker dan onderzoekers in andere ontwikkelde...

June 20, 2016
placeholder

Kansrijk onderwijsbeleid

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat...

May 23, 2016
placeholder

Kansrijk Woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste...

May 12, 2016
placeholder

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen....

April 20, 2016
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even goed voor alle groepen....

March 30, 2016
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden....

February 25, 2016
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid

Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen...

2015
April 26, 2015
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de...

March 31, 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd....

March 31, 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd....

More publications related to the "Tweede Kamerverkiezingen"