Publications related to the "Tweede Kamerverkiezingen"

This page show the most relevant publications of the CPB within the context of the "Tweede Kamerverkiezingen".

2020
May 28, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

In aanloop naar 'Keuzes in Kaart 2021' zijn alle beleidsopties met betrekking tot actief arbeidsmarktbeleid uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid (deel 2, 2016) herzien en waar mogelijk opnieuw doorgerekend op basis van de...

May 19, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt. Als een WIA-uitkering 10% verlaagd wordt, neemt het aantal...

May 7, 2020
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als...

April 30, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht. Op basis van de meest recente inzichten uit de internationale literatuur, heeft het Centraal Planbureau (CPB) de...

April 30, 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

Deze notitie is een update van hoofdstuk 3 (Beleid inzake uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen) uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 (KAM II), 2016. De kosten en opbrengsten van alle beleidsopties zijn geactualiseerd...

April 21, 2020
placeholder

Kansrijk belastingbeleid

Een lagere zorgtoeslag leidt tot een hoger arbeidsaanbod , maar de inkomensongelijkheid stijgt. Een CO2-belasting draagt bij aan het klimaat en het overheidsbudget, maar levert ook een lastenverzwaring op voor het...

March 10, 2020
placeholder

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?...

2019
November 18, 2019
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt ertoe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt....

November 18, 2019

Persbriefing en publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op maandag 18 november 10.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de middellangetermijnverkenning. Deze verkenning beoogt één van de bouwstenen te zijn voor de vorming van het beleid in 2022 -2025 en ligt ten...

November 7, 2019
placeholder

‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

Wat is het effect van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen op de economie? In steeds meer landen slaan planbureaus hiervoor aan het rekenen. Op 4 en 5 november 2019 werden in Nederland ervaringen uitgewisseld...

2017
February 16, 2017
placeholder

Charted Choices 2018-2021

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has published the results of its assessment of the election manifestos. The report, Charted Choices 2018-2021, contains an analysis of the financial-economic choices made by 11 Dutch political parties. Differences between them proved to be large; both in the types of measures chosen by the various parties and in the resulting effects.

2016
November 2, 2016
placeholder

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Met een naar internationale maatstaven gemiddeld publiek investeringsniveau behalen Nederlandse wetenschappers uitstekende prestaties. Nederlandse wetenschappers publiceren vaker dan onderzoekers in andere ontwikkelde...

June 20, 2016
placeholder

Kansrijk onderwijsbeleid

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat...

May 23, 2016
placeholder

Kansrijk Woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste...

May 12, 2016
placeholder

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen....

April 20, 2016
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even goed voor alle groepen....

March 30, 2016
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden....

February 25, 2016
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid

Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen...

2015
April 26, 2015
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de...

March 31, 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd....

March 31, 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd....

More publications related to the "Tweede Kamerverkiezingen"