This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 12, 2016

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen. Uitbreiding van het spoor verbetert de bereikbaarheid slechts beperkt, tegen hoge kosten. Gerichte investeringen, zoals verbeteringen in voor- en natransport bij stations, zijn effectiever en goedkoper. Ook prijsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van files.
No title

Lees ook: Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020.

Het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hebben de effecten van verschillende beleidsopties op het gebied van mobiliteit op een rij gezet. Het doel is om politici, beleidsmakers, bestuurders en maatschappelijke organisaties te informeren over de effecten van verschillende beleidsopties. Dit kan helpen bij het maken van onderbouwde keuzes voor toekomstig mobiliteitsbeleid. Daarnaast kan deze studie een bijdrage leveren aan het opstellen en uitwerken van de partijprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Van elk beleidsinstrument dat in deze studie aan de orde komt, wordt – voor zover mogelijk op basis van de literatuur – aangegeven wat de effecten ervan zijn op mobiliteit, bereikbaarheid, leefomgeving (milieu, veiligheid) en maatschappelijke welvaart. Het belichten van meerdere aspecten heeft wel als consequentie dat we geen uitspraak doen over welk mobiliteitsbeleid ‘het beste’ is. Dat oordeel is aan de lezer.

Het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid behandelt de volgende onderwerpen: weginfrastructuurbeleid, prijsbeleid personenauto’s, goederenvervoer, openbaarvervoerbeleid, fietsbeleid, luchtvaartbeleid, fiscale vergroening en ruimtelijk beleid.

Authors

Gerbert Romijn
Raoul van Maarseveen