This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 30, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

Deze notitie is een update van hoofdstuk 3 (Beleid inzake uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen) uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 (KAM II), 2016. De kosten en opbrengsten van alle beleidsopties zijn geactualiseerd in aanloop naar Keuzes in Kaart 2021. Daarnaast zijn er enkele nieuwe beleidsopties toegevoegd, zoals het bevriezen van de AOW-leeftijd op 67 jaar, en teruggaan naar de een-op-een- koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Een belangrijk verschil ten opzichte van KAM II is het AOW-pad uit het pensioenakkoord van juni 2019 dat als nieuw basispad dient: hierdoor stijgt de AOW-leeftijd minder snel.
No title

De maatregelen in deze notitie betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen. Maatregelen die de uittreedleeftijd (AOW-/pensioenleeftijd en flexibilisering hiervan) veranderen, hebben aanzienlijke effecten op de werkgelegenheid. Maatregelen die de hoogte van de (netto) AOW-uitkering veranderen, beïnvloeden vooral de inkomensongelijkheid. 
 
Maatregelen op het vlak van tweedepijlerpensioenen vallen buiten het kader van deze notitie. Maatregelen op dit terrein worden op moment van schrijven verkend bij de uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019.

25 september 2020: Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van SZW een aanvullende maatregel met betrekking tot de AOW doorgerekend, namelijk het invoeren van een kostendelersnorm bij het bepalen van de AOW-uitkering. De invoering van deze maatregel zou een beperkt ex-ante budgettair effect hebben, maar geen meetbaar effect op de houdbaarheid, werkgelegenheid en ongelijkheid. Lees hiervoor het addendum. 

Lees ook:

Contacts

Photo of Alice Zulkarnain
Alice Zulkarnain +31 6 55209936 Read more
Photo of Harry ter Rele
Harry ter Rele +31 6 46358904 Read more
Photo of Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more
Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more

Read more about