30 april 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

Deze notitie is een update van hoofdstuk 3 (Beleid inzake uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen) uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 (KAM II), 2016. De kosten en opbrengsten van alle beleidsopties zijn geactualiseerd in aanloop naar Keuzes in Kaart 2021. Daarnaast zijn er enkele nieuwe beleidsopties toegevoegd, zoals het bevriezen van de AOW-leeftijd op 67 jaar, en teruggaan naar de een-op-een- koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Een belangrijk verschil ten opzichte van KAM II is het AOW-pad uit het pensioenakkoord van juni 2019 dat als nieuw basispad dient: hierdoor stijgt de AOW-leeftijd minder snel.
primary image 740x420

De maatregelen in deze notitie betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen. Maatregelen die de uittreedleeftijd (AOW-/pensioenleeftijd en flexibilisering hiervan) veranderen, hebben aanzienlijke effecten op de werkgelegenheid. Maatregelen die de hoogte van de (netto) AOW-uitkering veranderen, beïnvloeden vooral de inkomensongelijkheid. 
 
Maatregelen op het vlak van tweedepijlerpensioenen vallen buiten het kader van deze notitie. Maatregelen op dit terrein worden op moment van schrijven verkend bij de uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019.

25 september 2020: Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van SZW een aanvullende maatregel met betrekking tot de AOW doorgerekend, namelijk het invoeren van een kostendelersnorm bij het bepalen van de AOW-uitkering. De invoering van deze maatregel zou een beperkt ex-ante budgettair effect hebben, maar geen meetbaar effect op de houdbaarheid, werkgelegenheid en ongelijkheid. Lees hiervoor het addendum. 

Lees ook:

Auteurs

Harry ter Rele

Lees meer over