Thema's

Image Arbeid

Arbeid

Het CPB ziet het in kaart brengen en duiden van belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid en het maken van toekomstscenario’s op deze gebieden voor zowel de korte als de lange termijn...

Weergeven Arbeid themapagina
Image Belastingen

Belastingen

Inzicht bieden in de werking van het belastingstelsel en in herverdelingseffecten van overheidsbeleid is een belangrijk onderdeel van het werk van het CPB. De komende jaren vindt er uitbreiding plaats van het onderzoek...

Weergeven Belastingen themapagina
Image Brede welvaart

Brede welvaart

Recent hebben de politiek en beleidsmakers gepleit voor een breed welvaartsperspectief op de begrotings- en verantwoordingssystematiek van de overheid. Brede welvaart kijkt verder dan de directe financieel-economische...

Weergeven Brede welvaart themapagina
Image Corona COVID-19

Corona COVID-19

De coronacrisis heeft, nog steeds, een brede maatschappelijke impact. Het CPB richt zich rond het thema corona vooral op economische vraagstukken, zoals de impact van de coronacrisis en coronabeleid op productiviteit...

Weergeven Corona COVID-19 themapagina
Image Data science team

Data science team

Het CPB wil zijn wetenschappelijk en beleidsgerichte onderzoek verrijken met data science-technieken, waardoor meer inzicht geboden wordt in belangrijke maatschappelijke thema’s. Hiervoor doen we kennis op over...

Weergeven Data science team themapagina
Image Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Het CPB streeft naar een integrale benadering van regionale en stedelijke woningmarkten en investeringen in infrastructuur. Het beoogt een bijdrage te leveren aan economische analyses ten behoeve van overheidsbeleid...

Weergeven Gebouwde omgeving themapagina
Image Internationale analyse

Internationale analyse

Met internationale analyses wil het CPB een up-to-date, juist en relevant beeld geven van de invloed van internationale factoren op de Nederlandse economie. Het doet hiervoor onderzoek naar de invloed op de middellange...

Weergeven Internationale analyse themapagina
Image Kennis en Innovatie

Kennis en Innovatie

Het CPB wil de komende jaren een wezenlijke bijdrage te leveren aan beleidsrelevante economische analyses op het terrein van de kennisketen. Deze keten begint bij initieel onderwijs (voorschoolse educatie, primair,...

Weergeven Kennis en Innovatie themapagina
Image Klimaat en Milieu

Klimaat en Milieu

Het CPB kiest ervoor een centrale rol te vervullen in het analyseren (kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief) van economische en brede welvaartsuitkomsten van het klimaat- en milieubeleid: zowel de verwachte...

Weergeven Klimaat en Milieu themapagina
Image Langetermijnverkenning

Langetermijnverkenning

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Zijn we dan nog steeds de welvarende natie van nu, die hoge productiviteit en een hoog opleidingsniveau koppelt aan een ver ontwikkeld stelsel van sociale bescherming?...

Weergeven Langetermijnverkenning themapagina
Image Macro-economie

Macro-economie

Het CPB is verantwoordelijk voor de raming van de Nederlandse economie ten behoeve van het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro-Economische Verkenning (MEV). Het CPB zal zich in deze onderzoekslijn de komende...

Weergeven Macro-economie themapagina
Image Modelkwaliteit

Modelkwaliteit

Het CPB gebruikt economische modellen voor ramingen, doorrekeningen en kwantitatieve analyses. Deze modellen verschillen van elkaar in doel, opzet en gebruik: het CPB kent modellen die de werking van de macro-economie...

Weergeven Modelkwaliteit themapagina
Image Overheidsfinanciën

Overheidsfinanciën

Het programma Overheidsfinanciën maakt onafhankelijke ramingen van de Nederlandse overheidsfinanciën (zowel uitgaven als inkomsten) op zowel korte als middellange termijn. Ook zijn er studies naar de...

Weergeven Overheidsfinanciën themapagina
Image Risico en regulering

Risico en regulering

Individuele gedragingen en publieke belangen worden in overeenstemming met elkaar gebracht door regels af te spreken en markten te reguleren. Het CPB onderzoekt voor verschillende markten hoe ze gereguleerd kunnen...

Weergeven Risico en regulering themapagina
Image Verkiezingen

Verkiezingen

Het CPB rekent in verkiezingstijd verkiezingsprogramma's en in formatieperioden regeerakkoorden en tegenbegrotingen door. Zo helpt het CPB politieke partijen bij het in kaart brengen van de effecten van hun plannen. Vooral de 'koopkrachtplaatjes', de effecten van plannen op de koopkracht van burgers, krijgen veel aandacht.

Weergeven Verkiezingen themapagina

Verkiezingen 2023

Het CPB biedt politieke partijen de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s te laten doorrekenen. De doorrekening van verkiezingsprogramma’s, ‘Keuzes in Kaart’ (KiK), staat inmiddels...

Weergeven Verkiezingen 2023 themapagina
Image Zorg

Zorg

Het CPB wil nieuwe perspectieven op zorgbeleid over het voetlicht brengen. Het doel is om, ook in de toekomst, een wezenlijke bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante economische analyses op het terrein van de...

Weergeven Zorg themapagina