Modellen

Het CPB gebruikt modellen bij het maken van prognoses en analyses. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle modellen die het CPB op dit moment gebruikt.

Macro-economisch

SAFFIER II

{SAFFIER II} wordt gebruikt voor analyses en ramingen voor de Nederlandse economie op korte en middellangetermijn. Lees voor een uitgebreide beschrijving van dit model: SAFFIER II: 1 model voor de Nederlandse economie, in 2 hoedanigheden, voor 3 toepassingen.

Worldscan

Het model {Worldscan} wordt gebruikt voor internationale langetermijnscenario's, bijvoorbeeld over klimaatbeleid en Europese integratie.

Nigem

Voor de buitenland exogenen maken we gebruik van NiGEM plus postprocessor. Zie NiGEM website (https://nimodel.niesr.ac.uk/).
iGEM is gebaseerd op theorie, (historische) data en schattingen. Het is een econometrisch model dat transparant en peer-reviewed is en meer dan 60 landen en regio’s modelleert. NiGEM is geschikt voor het maken van beleidsanalyse en voorspellingen. 

Belastingen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt

MICSIM

Het model {MICSIM} wordt gebruikt voor de langetermijnanalyse van wijzigingen in het belasting- en sociale zekerheidsstelsel.

MIMOSI

Het model {MIMOSI} wordt gebruikt voor de berekening van (mutaties in) het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, de gemiddelde arbeidskosten, wig en replacement rates.

Actuaris 

Het model {Actuaris} wordt gebruikt voor de analyse van langetermijnontwikkelingen in pensioenpremies en uitkeringen.

TAXUS

Het model {TAXUS} wordt gebruikt voor korte- en middellangetermijnramingen van belastingen (m.u.v. loon- en inkomstenbelasting). Lees meer over TAXUS in een CPB Achtergronddocument.

Rekenschema arbeidsaanbod

Het {rekenschema arbeidsaanbod} wordt gebruikt voor korte- en middellangetermijnramingen van het arbeidsaanbod.

Vergrijzing en overheidsfinanciën

Generatierekeningen

De {Generatierekeningen} worden gebruikt voor de boekhoudkundige berekening van de overheidsuitgaven en -inkomsten op lange termijn, voor de boekhoudkundige berekening van het netto profijt voor toekomstige generaties en voor boekhoudkundige berekening van houdbare overheidsfinanciën (tax gap).

GAMMA

Het model {Gamma} wordt gebruikt voor langetermijnanalyses van vergrijzing, netto profijt en houdbare overheidsfinanciën.

Overheidsrekening

De Overheidsrekening wordt gebruikt voor een gedetailleerde boekhouding voor totale overheidsfinanciën op korte en middellangetermijn en voor de raming van collectieve uitgaven en inkomsten m.u.v. belastingen, zorg en sociale zekerheid.

Koopkracht en arbeidskosten

MIMOSI 

Het model {MIMOSI} wordt gebruikt voor de berekening van (mutaties in) het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, de gemiddelde arbeidskosten, wig en replacement rates.

Rekenschema herverdeling over het leven

Het {Rekenschema herverdeling over het leven} wordt gebruikt voor boekhoudkundige berekeningen over de gehele levensloop van de verdeling van het verdiende inkomen, de herverdeling door de overheid en de resulterende verdeling van de welvaart en voor boekhoudkundige berekening van de marginale belasting- en premiedruk over de gehele levensloop.

Kosten-batenanalyses 

KBA's

Een {kosten-batenanalyse} (KBA) is een systemathische methode die wordt gebruikt om de kosten en baten van een object voor een samenleving als geheel in kaart te brengen.

Statistische modellen

Conjunctuurindicator

De {Conjunctuurindicator} wordt gebruikt om toekomstige conjunctuuromslagen te signaleren op basis van leading indicators.