Privacy Statement

Het Centraal Planbureau (hierna: CPB) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon: bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze aan bij te dragen heeft CPB privacybeleid vastgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens precies?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of die met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van een computer of het Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die met een persoon in verband kunnen worden gebracht.

Wat doet het CPB met uw persoonsgegevens?

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.  Dankzij deze gegevens kan het CPB beleidsvoorstellen en het effect van ingevoerd beleid evalueren. De onderzoeksgegevens waar het CPB gebruik van maakt zijn voor een groot deel afkomstig uit gegevens die al eerder zijn verzameld, zoals bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), van universiteiten en andere organisaties. 

Het CPB heeft enkele principes gedefinieerd om te hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze principes luiden als volgt: 

Het CPB verwerkt alleen persoonsgegevens, als …
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen of publiek belang. Het CPB is op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën belast met het maken van onafhankelijke ramingen en analyses. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak.

Bij het CPB staat de betrokkene centraal
De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de samenleving staan. Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt het CPB altijd naar het belang van de betrokkene(n) en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

Het CPB is terughoudend in het verstrekken aan derden
Het CPB neemt zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder rechtmatige grondslag worden er dan ook geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Het CPB is transparant
Het CPB meldt het gebruik van bestanden met persoonsgegevens bij de Functionaris voor de gegevensbescherming van het ministerie van EZK en zal dit binnenkort ook openbaar maken op de website van het ministerie van EZK. 

Het CPB beveiligt persoonsgegevens
Het CPB beveiligt onderzoeksgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik met technische maatregelen op het lokale netwerk. Het zorgt ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor CPB-onderzoekers en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

Het CPB toont haar principes aan
Het CPB maakt voor iedereen zichtbaar dat ze zich houdt aan bovenstaande principes. Toezichthouders, politiek en publiek kunnen het CPB altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het CPB bewaart persoonsgegevens die zij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Informatie over gegevensverwerking

Het CPB houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Het bevat per verwerking een korte beschrijving van het soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Wilt u weten welke persoonsgegevens het CPB opslaat en met welk doel, dan kunt u dit terugvinden in het AVG Verwerkingsregister van de rijksoverheid.

Social Media/Externe platforms

Voor onze dienstverlening via internet en social media maken wij gebruik van externe platforms. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van onze dienstverlening zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een individu het recht om te weten welke gegevens over personen de overheid verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek is echter in artikel 89 lid 2 van de AVG een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering betekent dat individuen geen recht hebben op inzage in of wijzigingen door het CPB opgeslagen, persoonlijke gegevens die voor onderzoek gebruikt worden.

Meer informatie over de Algemene Verordening gegevensbescherming en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Vragen over de AVG binnen het CPB kunnen ingediend worden via: info@cpb.nl 

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Functionaris gegevensbescherming (Hierna: FG) van het ministerie van EZK, toetst de naleving op de wet- en regelgeving van de AVG bij het CPB. Het CPB rapporteert en legt verantwoording af bij de FG.
Voor vragen en verzoeken kunt u dit indienen via: PbFG@minezk.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag