Brede welvaart

Recent hebben de politiek en beleidsmakers gepleit voor een breed welvaartsperspectief op de begrotings- en verantwoordingssystematiek van de overheid. Brede welvaart kijkt verder dan de directe financieel-economische baten en lasten en weegt ook de verdeling van welvaart, de duurzaamheid van welvaart voor toekomstige generaties en de welvaart in andere landen mee. Het CPB onderstreept het belang van een breed perspectief op welvaart in beleidsanalyse en wil hieraan bijdragen middels drie onderzoekslijnen.
Brede welvaart

Kernset indicatoren brede welvaart

Het CPB ontwikkelt een kernset indicatoren brede welvaart in samenwerking met PBL en SCP met als doel om gevolgen van voorgesteld beleid op brede welvaart in kaart te kunnen brengen. Deze indicatoren en onderliggende modellen zijn een aanvulling op indicatoren die reeds worden geraamd door het CPB, zoals de ontwikkeling van bbp, werkgelegenheid en overheidsfinanciën. De ambitie is dat de indicatoren binnen vijf jaar een vaste plek krijgen in de jaarlijkse ramings- en begrotingscyclus van het CPB en in de begrotingscyclus van de overheid. De planbureaus publiceren hierbij ieder jaar een voortgangsrapportage. Het CPB neemt de leiding in de ontwikkeling van een maatstaf voor inkomensverdeling en/of armoede (zie onder Belastingen) en voor menselijk kapitaal (zie onder Kennis). Tevens zal een inventarisatie worden gedaan voor de raming van additionele indicatoren, zoals bijvoorbeeld economisch kapitaal als welvaartsbron, consumptie en vrije tijd. 

Verankering brede welvaart in werkprogramma CPB

Het CPB gaat de komende jaren een breed perspectief op welvaart verder verankeren in de economische analyses en ramingen. Projecten en prioriteiten worden in samenwerking met relevante programma’s verder uitgewerkt gedurende 2022. Thema’s betreffen analyses met een breed welvaartsperspectief van begrotingsbeleid en investeringen (zie onder Overheidsfinanciën), werk en sociale zekerheid (zie onder Arbeid), onderwijs en innovatie (zie onder Kennis) en natuurlijke omgeving (zie onder Klimaat en milieu en onder Gebouwde omgeving). 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het programma brede welvaart is tevens het vaste aanspreekpunt voor werkzaamheden rondom (de methodiek van) maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA’s). De komende jaren wil het CPB bijdragen aan de uitwerking van de rol van brede welvaart in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) (zie onder Gebouwde omgeving).

Contactpersonen