Belastingen

Inzicht bieden in de werking van het belastingstelsel en in herverdelingseffecten van overheidsbeleid is een belangrijk onderdeel van het werk van het CPB. De komende jaren vindt er uitbreiding plaats van het onderzoek naar lastenverdeling onder huishoudens als gevolg van klimaatbeleid. Daarnaast zal een breder economisch perspectief op het belastingstelsel meer nadruk krijgen, waarbij meer wordt gekeken naar het stelsel als geheel en aandachtspunten als complexiteit.
Belastingen

Belastingstelsel in breder perspectief

Het CPB wil een  breder perspectief bieden op de werking van het belastingstelsel. De afgelopen jaren zijn steeds meer knelpunten uit het belastingstelsel naar boven gekomen, van niet-gebruik van regelingen tot grote complexiteit en uitvoeringsproblemen. In de praktijk zorgt de invoering van allerlei specifieke regelingen door het kabinet voor ongewenste effecten die niet standaard uit CPB-doorrekeningen blijken. Het CPB wil deze effecten over het voetlicht brengen.
 
Deze onderzoekslijn bevat een terugkijkende analyse van de totale effectieve belastingdruk en de herverdeling via de overheid. Dit is inclusief belasting op vermogens en indirecte belastingen en toerekening van zorg- en onderwijsuitgaven aan huishoudens. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de doorwerking en gedragseffecten. Met de globalisering en mogelijke internationale afspraken over de winstbelasting is het de vraag of ook nationaal de winstbelasting hervormd moet worden. 

Koopkracht en inkomensverdeling

De CPB-analyses bieden inzicht in de effecten van beleid op de inkomensverdeling. De analyses richten zich daarbij niet alleen op netto-inkomens. De onderzoeksprojecten nemen ook de verdelingseffecten voor individuele huishoudens in ogenschouw en zijn verdiepingen bij de ramingen.
 
Deze onderzoekslijn kijkt naar een drietal deelonderwerpen. Bij verdeling van vaste lasten (met name wonen en energie) gaat het om de vraag hoe vaste lasten zich voor verschillende inkomensgroepen ontwikkelen. Bij inkomensmobiliteit is bij de verdeling van netto inkomens niet alleen van belang wat het effect van beleid is op de totale verdeling, maar ook of voor individuele huishoudens de volgorde in de inkomensverdeling verandert. In dit onderzoeksproject kijkt het CPB hoe het beleid van de afgelopen jaren voor statische inkomensmobiliteit heeft gezorgd. Het deelonderwerp maatstaf voor inkomensverdeling en/of armoede sluit aan bij de ontwikkeling van een beperkte set standaardindicatoren voor brede welvaart. 

Belastingen en arbeidsmarkt

Het CPB levert schattingen van de effecten van belastingen op werkgelegenheid.  Onderzoeksprojecten zijn gericht op de verbetering, of betere interpretatie en toepassing, van de modeluitkomsten van ons model Micsim. Bij onderkant arbeidsmarkt gaat het om het versterken van de empirische basis van beleid gericht op die onderkant van de arbeidsmarkt in verband met beperkingen van het arbeidsaanbodmodel. Verder wordt geïnvesteerd in het up-to-date houden van de model door het herschatten van de preferenties van huishoudens met recentere data.

Vermogensverdeling

Het CPB geeft inzicht in de totale vermogensverdeling in Nederland en de ontwikkeling daarvan. Er wordt onder meer gekeken naar bedrijfsvermogens, omdat dit een belangrijke categorie is binnen vermogens van huishoudens waarover nog weinig bekend is. Het gaat hierbij om samenstelling van bedrijfsvermogens, met name om de verdeling tussen actief bedrijfsvermogen en passieve beleggingen. Een brede analyse van bedrijven met een aanmerkelijk belanghouder, inclusief bedrijven die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet gebruiken. Een ander aspect is de omvang van de totale vermogensverdeling, inclusief bedrijfsvermogens. Eerder onderzoek heeft laten zien dat erfenissen en schenkingen bij een redelijk beperkte groep terechtkomen en wat de invloed daarvan is op vermogensongelijkheid. Vervolgonderzoek kan zijn wat de invloed is van dit soort intergenerationele vermogensoverdrachten op het woningbezit, de positie in de inkomensverdeling, rendement op vermogen of de opleiding van de kinderen. 

22 mei 2024

Hoogste inkomens betalen minder belasting

De top-1% hoogste inkomens betalen relatief minder belasting dan de groep daar net onder. De belastingdruk daalt verder wanneer wordt ingezoomd op de top-0,1% of de top-0,01%.

belastingen
7 maart 2024

Belastinghervormingen zijn als een Spaanse snelweg

Dringende belastinghervormingen zijn als een afslag op een Spaanse snelweg: er moet een richting worden gekozen, op de rem trappen is gevaarlijk. Lees meer in de nieuwe CPB-column

Portretfoto Francis Weyzig
28 februari 2024

CEP 2024 - Verantwoording

Dit Verantwoordingsdocument hoort bij het Centraal Economisch Plan 2024 (gepubliceerd op 22 februari).

CEP 2024 Verantwoording webplaatje
15 februari 2024

Recente inzichten over belastingmultipliers

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur.

Euro's
8 februari 2024

De prijs van lagere belastingen

De complexiteit van het belastingstelsel is een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. Het afschaffen van uitzonderingen binnen de belastingheffing kan veel geld opleveren om nieuw, doelmatig beleid mee te voeren.

Portretfoto Toon Vanheukelom
22 januari 2024

Certificering budgettaire ramingen Belastingplan 2024 en fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024

Het CPB certificeert budgettaire ramingen van drie nog niet gecertificeerde maatregelen uit het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024 (inclusief nota van wijziging) en een maatregel uit de tweede...

22 februari 2024

Actualisatie MLT - 2032

In de raming van februari 2024 (CEP 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2032.

Update MLT-cijfers
22 februari 2024

Raming februari 2024 (CEP 2024)

Koopkracht herstelt, koerscorrectie overheidsfinanciën nodig.

CEP 2024 webplaatje promo NL
19 september 2023

Raming september 2023 (MEV 2024)

Koopkrachtmaatregelen voorkomen oploop armoede, overheidstekort verandert niet.

Het koffertje van Prinsjesdag, met daarin de begroting, en de koets waarin de koning en koningin vervoerd zullen worden
17 augustus 2023

Augustusraming 2023

De economie groeit in 2023 met 0,7% en in 2024 met 1,4%. De koopkracht herstelt na eerdere forse daling dankzij stijgende lonen met 1,9% in 2024. Het aantal mensen in armoede stijgt zonder aanvullend beleid tot 5,7% van de bevolking en 7% van de kinderen in 2024.

concept-Macro Economische Verkenning 2024 (augustusraming)
17 augustus 2023

Verkenning middellange termijn t/m 2028

In de augustusraming 2023 (cMEV 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2028. Deze verkenning dient ook als basis voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

Verkenning 2025-2028
9 maart 2023

Raming maart 2023 (CEP 2023)

Koopkrachtherstel door loongroei, maar ook meer mensen onder armoedegrens.

CEP 2023 webplaatje promoblok

Contactpersonen