Corona COVID-19

De coronacrisis heeft, nog steeds, een brede maatschappelijke impact. Het CPB richt zich rond het thema corona vooral op economische vraagstukken, zoals de impact van de coronacrisis en coronabeleid op productiviteit van bedrijven en werkgelegenheid.
Corona COVID-19

Het programma heeft twee primaire aandachtsgebieden: 1) het vergroten van inzicht in de kosten en gevolgen van de coronacrisis en 2) leren van het coronabeleid voor nieuwe schokken. Voor het eerste aandachtsgebied is een schatting van de directe economische kosten een eerste stap. Daarna willen we zicht krijgen op de langetermijngevolgen van de coronacrisis en een inschatting bieden van langetermijnrisico’s. 
Bij het tweede aandachtsgebied staat het leren van het gevoerde crisisbeleid centraal. Hieronder valt onderzoek naar effecten van de verschillende beleidsinstrumenten, maar ook onderzoek naar de samenhang en omvang van het gehele instrumentarium. 

Een nog te verkennen optie is om onderzoek te doen naar maatregelen die de samenleving in staat stellen om nieuwe en deels onverwachte schokken beter op te vangen. Hierbij kan gedacht worden aan pandemievoorbereiding en aan keuzes rondom strategische autonomie. 

7 december 2023

Tozo steun in de rug voor zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen.

kapper in corona
5 april 2023

Bedrijven met veel telewerkers boekten meer omzet in coronajaar 2020

Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT leken bedrijven geen hogere omzetgroei op te leveren.

Een vrouw telewerkend aan de keukentafel
8 december 2022

Scenarioschrijvers

In een tijd van crises kan een crisissfeer ontstaan, waarin te weinig tijd genomen wordt voor een oplossing. Inzichten om dat te helpen voorkomen, kun je halen uit het beleid tijdens de coronacrisis, stelt Bastiaan Overvest in zijn column.

portretfoto van Bastiaan Overvest
1 november 2022

Lessen uit de coronacrisis voor huidig steunbeleid

Op 1 november nam CPB-directeur Pieter Hasekamp samen met Klaas Knot (president DNB) deel aan de sociaaleconomische ‘Vierhoek’. Zij spraken daar met de bewindspersonen over de ervaringen met het coronasteunbeleid en...

25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

3 maart 2022

Van coronasteun naar generiek beleid

Steun of geen steun bij eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van coronapandemie? In deze publicatie analyseert het CPB die vraag aan de hand van verschillende scenario’s.

CPB Coronapublicatie
22 juni 2021

Juniraming 2021

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar.

nl-primary image 740x420
31 maart 2021

Raming maart 2021 (CEP 2021)

Economisch herstel in zicht, maar gevolgen coronacrisis werken nog door. In de basisraming groeit de economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met 3,5%.

nl-primary image 740x420
26 november 2020

Raming november 2020

Economie herstelt in 2021, mits coronavirus onder controle.

nl-Primary 740x420
26 november 2020

Actualisatie MLT 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod op middellange termijn.

primary image 740x420
15 september 2020

Raming Prinsjesdag 2020

Verlenging steunpakket dempt oploop werkloosheid, maar leidt ook tot groter begrotingstekort.

nl primary 740x420
15 september 2020

Actualisatie MLT 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod.

primary image 740x420
22 juni 2021

Juniraming 2021, cijfers

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk...

31 maart 2021

Raming maart 2021 (CEP 2021), cijfers

Na de bbp-daling door de tweede coronagolf komt het economisch herstel in het tweede kwartaal geleidelijk op gang. De groei versnelt in het tweede halfjaar, waardoor het bbp in 2021 toeneemt met 2,2% en in 2022 met...

31 maart 2021

Actualisatie MLT-raming maart 2021, cijfers

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het...

25 maart 2021

Wereldhandel op recordniveau

De wereldhandel in goederen bleef ook in januari 2021 groeien, met 2,6% ten opzichte van december 2020, waarmee de piek van oktober 2018 wordt overtroffen.

primary image 740x420
25 februari 2021

Wereldhandel in 2020 overtreft oude niveau

Met een stijging van 0,6% in december 2020 (ten opzichte van november) overtreft de wereldhandel het niveau van begin 2020. Het verlies door corona in het eerste halfjaar is goedgemaakt met een groei van 1,3% over heel 2020.

primary image 740x420
25 januari 2021

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in november 2020 met 2,1% toegenomen ten opzichte van oktober, volgend op een stijging van 0,7% in oktober. De wereldhandel lijkt daarmee weinig last te hebben van coronamaatregelen. Het volume is zelfs iets hoger dan eind 2019, voor de coronacrisis.

primary image 740x420

Contactpersonen