This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 13, 2014

Second Opinion MKBA Ring Utrecht

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CPB een second opinion uitgevoerd naar de door Decisio opgestelde MKBA Ring Utrecht. Het voorliggende rapport bevat de uitkomsten van deze second opinion. Het rapport is gebaseerd op de conceptrapportage van Decisio van 11 februari jl.
No title

Lees het bijbehorende persbericht.

Het CPB heeft gedurende het proces van het opstellen van de MKBA diverse malen overleg gehad met de onderzoekers. Zo heeft het CPB in juli gereageerd op een startnotitie, terwijl in augustus en september een concept handreiking voor de MKBA van Decisio is becommentarieerd. Het overleggen met onderzoekers gedurende het proces van de MKBA-opstelling en het leveren van input voor de MKBA door de opstellers van een second opinion, sluit goed aan bij de richtlijnen in de nieuwe Algemene MKBA Leidraad (Romijn en Renes, 2013).

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de door Decisio uitgevoerde MKBA. In hoofdstuk 3 worden enkele kritiekpunten van het CPB weergegeven. De conclusies zijn verwoord in de samenvatting waarmee deze second opinion is begonnen.

Authors

Gerbert Romijn

Read more about