This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’. Naast een korte beschrijving van de literatuur behandelen we de betrouwbaarheid van de resultaten in verschillende studies.
No title

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij de CPB Policy Brief 2015/01 'Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen'.

Hoofdstuk 2 behandelt de empirische (economische) literatuur over zittenblijven. Welke effecten op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn aangetoond? Hoofdstuk 3 gaat kort in op de verhouding tussen zittenblijven en de organisatie van het onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar harde eindexameneisen en welke effecten hiervan uitgaan. In Hoofdstuk 4 komt kort de literatuur aan bod die te maken heeft met verschillende alternatieven voor zittenblijven. Daarbij wordt het langst stilgestaan bij voor- en vroegschoolse educatie. In de appendix wordt aandacht besteed aan wat we weten en vooral wat we nog niet weten over hoe de zittenblijfpercentages in Nederland zich verhouden tot de percentages in andere landen. Bovendien wordt in de appendix de kostenberekening over zittenblijven uit de CPB Policy Brief expliciet gemaakt in een tabel.

Authors

Sander Gerritsen
Suzanne Heijnen
Karen van der Wiel